02/06/1628

02 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS adviseert over het op 22 mei door de weduwe van kolonel Utenhoove ingediende rekest.
HHM sturen het rekest aan de Kleefse raden te Emmerik [Emmerich] met het ernstige verzoek haar tevreden te stellen.

2 Op verzoek van Verissimo de Pina, Portugees edelman, verlenen HHM hem paspoort om naar Spanje te reizen, krachtens het laatste verdrag inzake de uitwisseling van de Spaanse gevangenen.

3 HHM resumeren hun besluit van 26 mei over het verzoek van Frans, baron van Spieringh.
HHM stellen de verdere executie van het Land van Gulik [Jülich] en Berg drie maanden uit. Zij vertrouwen erop dat de keurvorst van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg intussen onderling tot een oplossing komen opdat het verzochte achterstallige geld kan worden betaald.

4 Hillebrant Quast schrijft voor Texel d.d. 30 mei met een vloot van zeven schepen op zee te zijn. Enkele dagen eerder heeft hij voor de Maas nog contact gehad met negen andere oorlogsschepen.

5 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt d.d. 31 mei een overzicht van de lading van de door luitenant Engelbrecht Pietersz. op zee veroverde boeier.

6 De binnengekomen afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier vragen te mogen vertrekken.
HHM antwoorden dit morgen te zullen bespreken. Op hun verzoek zullen de afgevaardigden er op letten dat de bestelde schepen voor het kruisen op zee worden ingezet.

7 De binnengekomen ontvanger-generaal Doublet meldt een resolutie te hebben gekregen waarin HHM hem machtigen een obligatie van 31.978 pond 2 st. 8 d. te passeren. Hij moet dit bedrag in oktober zonder rente betalen aan de koning van Denemarken, in aftrek van het aan hem beloofde subsidie. Volgens Doublet zijn er nu en dan grote bedragen op rente geleend voor de betaling van deze subsidie en andere zaken. Deze leningen moeten bijna worden terugbetaald. Doublet vraagt of HHM daarvoor geld beschikbaar willen stellen. Bovendien moeten er decharges van drie maanden Deense subsidie worden verleend op de provincies waarmee dan 24 maanden aan decharges ten behoeve hiervan zijn verleend. Aangezien sommige provincies hun bijdragen uiterst langzaam opbrengen, verzoekt Doublet HHM deze daartoe ernstig aan te schrijven.
HHM laten de verzochte drie maanden decharges verzenden. Doublet moet een nauwkeurig overzicht opstellen van het door de provincies verschuldigde subsidie. Vervolgens zullen HHM de provincies schrijven deze te voldoen. De op het passeren van de obligatie genomen resolutie blijft ongewijzigd.

8 Bruininxs en Brouwer zullen de op aanschrijven van HHM gecompareerde commies Croon ondervragen over de door vice-admiraal Quast in zijn brief van [22 mei] geuite beschuldiging.

9 Dirck Jansz. Schey verzoekt van de Admiraliteit te Amsterdam eenzelfde commissie als extraordinaris opzichter van de konvooien en licenten als hij reeds van de Admiraliteit te Rotterdam heeft gekregen.
Voordat zij hierover besluiten, vragen HHM eerst advies aan de Amsterdamse Admiraliteit.

10 Afgevaardigden van HHM hebben vandaag het behoud van Krempe, Glückstadt en de Elbe met Z.Exc. besproken. Zij menen dat de uit Stade gekomen troepen van generaal Morgan krachtens het vijfde punt van de capitulatie zes maanden lang niet de koning van Denemarken mogen dienen, behalve wanneer zij eerst zouden zijn teruggekeerd naar Engeland. Desalniettemin moet het behoud van de steden en de rivier in acht worden genomen.
Per expres pink schrijven HHM hun gezanten in Engeland de koning ertoe over te halen zo spoedig mogelijk tweeduizend gewapende mannen op zijn kosten naar Glückstadt te sturen. Deze moeten over de Engelse en Schotse regimenten van de Republiek worden verdeeld.
Tevens besluiten HHM de wegens het sluiten van het verdrag van Southampton beloofde geschenken niet te betalen.

11 HHM schrijven de gouverneur te Calais de in Calais aanwezige en nog in te voeren salpeter in het bezit van Nederlanders te laten uitvoeren naar de Republiek. Zij laten Mibasse dit verzoek ondersteunen.

12 Op verzoek van vrouwe Helena van Brederode, weduwe van de heer van en tot Putlits, laten HHM een brief depêcheren aan de keurvorst van Brandenburg opdat haar aanspraken krachtens het testament van haar man tegenover diens broer goed worden afgehandeld. HHM vragen de keurvorst om zijn raad in Emmerik [Emmerich] te gelasten de weduwe zonder uitstel 2.000 rijksdaalder te betalen en een regeling te treffen voor haar overgebleven tegoeden.
Tevens verlenen HHM de vrouwe van Brederode aanbevelingsbrieven voor de regering te Emmerik opdat deze de assignatie van de 2.000 rijksdaalder spoedig zal voldoen.

13 HHM geven de door de weduwe van ambassadeur Berck ingediende remonstrantie ter opheldering van de geschrapte of niet volledig gepasseerde posten op de onkostendeclaraties van haar man met bijbehorende documenten aan Feit, Noortwyck, Brouwer, Ploos en thesaurier-generaal Van Goch. Zij moeten erover berichten.

14 HHM arresteren de brief die zij hebben laten schrijven aan ambassadeur Oosterwyck in Venetië.