15/07/1628

15 - 07 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM resumeren het gisteren behandelde rekest van de scheepskapiteins Cornelis en Henderick de Leuw. De heren van Holland hebben beloofd hun te betalen en dit met de ontvanger-generaal te verrekenen.
HHM laten de ontvanger-generaal de premie van 100 gld. rechtstreeks aan de scheepskapiteins betalen en laten hiervan ordonnantie depêcheren.

2 Anna Jans, weduwe van Jan Jansz., beweert door haar zoon Joris Jorisz., als soldaat onder L'Heremythe uitgevaren, gelast te zijn diens gage van 106 gld. 13 st. te ontvangen.
HHM geven het rekest voor advies aan commies Verhaer.

3 HHM lezen het rekest van schout, burgemeesters en regeerders van Besoijen in de Langstraat onder Zuid-Holland. Tijdens het beleg van Breda in 1624 zijn ongeveer veertig huizen in hun dorp volledig afgebrand. Ten behoeve van de opbouw en herstel hiervan verzoeken zij vrij materialen en hout te mogen uitvoeren uit de Republiek.
HHM geven het rekest voor advies aan de RvS.

4 HHM geven Trijntgen Phillips, een arme, krankzinnige vrouw, uit medelijden 15 gld., waarvan ordonnantie wordt gedepêcheerd.

5 HHM lezen het rekest van de Schot Andries Sampsum. Hij heeft 28 jaar lang het land gediend en is daarbij verminkt geraakt. Sampsum verzoekt voorschrijven aan de Admiraliteit te Rotterdam opdat hij zijn traktement van 4 gld. per maand mag behouden.

6 HHM geven de decaratie van generaal Van der Wel van 16 juli 1627 aan thesaurier-generaal Van Goch. Hij moet deze onderzoeken en erover berichten.

7 In een rekest meldt de luitenant van de compagnie van Douchant begrepen te hebben dat er commissarissen van HHM zijn aangesteld inzake de geschillen tussen enkele Franse kolonels en kapiteins en Gooswyn Meurskens. Hij verzoekt de commissarissen te machtigen om hem en Meurskens over hun onenigheid te horen en daarover te berichten.
HHM verwijzen de suppliant naar de RvS. Van hem moet hij een besluit over zijn geschil met Meurskens afwachten.

8 In een rekest meldt schipper Aucke Reinckes ondanks de door HHM op 3 juni verleende apostille niet door Philippe Calandrini te zijn betaald voor het transport van gewonde soldaten uit Stade. Hij verzoekt HHM hiervoor ordonnantie te verlenen op ontvanger-generaal Doublet.
HHM geven het rekest aan commissaris Snouck. Hij moet dit voegen bij de door hun commissarissen nog met Calandrini te vereffenen rekeningen inzake de betaling aan en het voorschot voor de uit Stade gekomen troepen van Morgan. Bij het sluiten van deze rekeningen moet hierop acht worden geslagen.

9 De RvS adviseert d.d. 11 juli over het op 5 juli ingediende rekest van de vrijheer van Batenburch. Aangezien een dergelijk verzoek van die van het Land van Kleef op 10 juni op advies van de Raad is ingewilligd zonder betaling van 's lands belasting, mag op dit particuliere verzoek niet anders worden besloten.
HHM geven de suppliant toestemming het in zijn heerlijkheid Batenburg op het veld aanwezige koren en hooi te verkopen aan de inwoners van Ravenstein. De inwoners mogen dit vervoeren van Batenburg naar Ravenstein indien zij borg stellen de goederen slechts voor eigen gebruik aan te wenden en overschotten alleen naar plaatsen met een staats garnizoen te brengen.

10 Beaumont brengt hem door de Staten van Zeeland toegezonden brieven van Hans Wyderhousen aan kapitein Cleuter d.d. Calais 11 juli ter tafel. Hierin wordt bericht over het plan van de vijand om Nederlandse Moskoviëvaarders aan te vallen in de monding van de Witte Zee of - indien zij daar te vroeg aankomen - hen te overvallen te Archangel, waar de schippers inladen.
HHM geven de brieven voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges.

11 HHM zullen het ontvangen concept voor de hernieuwing en aanpassing van het muntplakkaat van 1622 nader in de vergadering onderzoeken.

12 HHM stemmen in met het verzoek van Willem Muilman, koopman te Amsterdam, om acht masten stukhout naar Livorno in Italië te mogen uitvoeren. Hij moet daarover wel 's lands belasting betalen en borg stellen voor de Admiraliteit te Amsterdam dat hij het hout slechts zal uitvoeren naar Livorno, waar het alleen voor Nederlandse schepen mag worden gebruikt.

13 Naar aanleiding van de klachten van de scheepskapiteins op de rivieren verzoeken HHM de heren van Holland geld op te brengen om hun achterstallige veertig maanden kostgeld en soldij te betalen. Zij weigeren dit.

14 Thesaurier-generaal Van Goch bericht met de heren van de ambassade naar de koningen van Zweden en Polen te hebben gesproken over het door hun secretaris Jodocus Scholtus op 13 juli ingediende rekest. Hij meent dat Scholtus voor zijn trouwe dienst 1.200 gld. zou moeten krijgen.
HHM geven Scholtus een honorarium van 800 gld.

15 De thesaurier-generaal bericht nader over de door generaal Nispe ter verklaring van de posten in zijn declaratie ingediende stukken inzake de inzet van personeel in de zaak van de valse Huissense munt en die tegen de Amsterdamse koopman Jan Cuisten. Hij meent dat men Nispe 500 gld. in plaats van 1.000 gld. zou moeten betalen.
HHM stellen een besluit hierover uit totdat het Hof van Holland in de zaak van Jan Cuisten heeft gevonnist.

16 De thesaurier-generaal bericht over de declaratie van ontvanger Pieter Reael inzake de door hem in 1625 via wisselbrieven uit Frankrijk ontvangen 499.000 pond subsidie voor de Republiek. Dit bedrag is uitgegeven door ontvanger-generaal Doublet.
HHM passeren Reael een derde procent voor het innen en uitgeven van de 499.000 pond, een bedrag van 1.666 pond 13 st. 8 d., en 27 pond 4 st. voor twee reizen naar 's- Gravenhage en terug. Zij depêcheren hiervan ordonnantie op kosten van het land.
De 593 pond 15 st. voor een maand rente à 6 ¼ procent per jaar van 114.000 pond, de 2.689 11 st. 8 d. voor twee maanden rente over 258.200 pond, de 562 pond 10 st. voor drie maanden rente over de op de Franse subsidie voorgeschoten 36.000 pond en de 2.042 pond makelaardijkosten van een half procent voor het lenen van dit geld moet Reael verrekenen met ontvanger-generaal Doublet. Het door hem aan courtage betaalde promille - 408 pond 4 st. - wordt afgewezen.

17 De daartoe op 20 juni aangestelde afgevaardigden berichten over de brief van Aissma d.d. Hamburg 29 maart ter rechtvaardiging van enkele op 25 jan. door HHM geroyeerde posten op zijn declaratie.
HHM houden vast aan hun besluit en depêcheren conform dit ordonnantie voor Aissma.

18 Jean de Schualbach verzoekt een onkostenvergoeding voor zijn op aanschrijven van commissaris Franchemont gemaakte reis van Parijs naar de Republiek. Hier moest hij Z.Exc. informeren over zijn plan om met vierduizend man infanterie te strijden tegen vijfduizend ruiters.
HHM wijzen dit verzoek af.

19 Inzake het nadere verzoek van Henderick Gillisz. blijven HHM bij hun eerdere besluit van 13 juli.

20 De van de Friese Landdag teruggekeerde Oenema bericht conform de opdracht van HHM hun brief van 17 juni aan de Staten van Friesland te hebben gegeven. Tevens heeft hij in openbare en besloten audiëntie alles gedaan om de heren te doen instemmen met de zuivering van de defecten van de consenten voor de Admiraliteit van 1622 tot en met 1627 en het aannemen van de voorgestelde repartitie van de daarboven door de Admiraliteit geleden 2.500.000 pond schuld. De Staten hebben echter niet met de zuivering kunnen instemmen aangezien zij vonden niet in gebreke te blijven. Inzake het tweede punt hebben zij gevraagd om een nauwkeurige verklaring waarom de schulden tot een dergelijke hoogte zijn gestegen. Enkele afgevaardigden zouden hiertoe namens HHM naar Friesland kunnen komen.
HHM zullen maandag met Z.Exc. en de RvS bespreken wat men in deze kwestie moet doen. Tevens kunnen zij dan de door Oenema bij de Staten van Friesland ingediende propositie en het antwoord daarop onderzoeken.

21 Op een brief van commies Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 30 juni nemen HHM nog geen besluit.