Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. EEG-vergadering op 10 en 11 juli; Conclusies van de Coördinatiecommissie (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 6 juli 1967, nr. 120461, met bijlagen)
Voorbereiding op de aankomende EEG-vergadering waar over de volgende onderwerpen gesproken zal worden: de lidmaatschapsaanvragen van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de internationale tarweovereenkomst annex voedselhulp en de associatie met Spanje.
In de commissie geen is overeenstemming bereikt over de vraag wie bij de internationale graanconferentie in Rome de EEG zal vertegenwoordigen bij de besprekingen over de voedselhulp en over de vraag of voedselhulp door de EEG danwel door de lidstaten moet worden verstekt.
De raad machtigt Lardinois:
1. In beginsel in te stemmen met het verlenen van voedselhulp op communautaire basis.
2. De financiering van deze hulp niet via het landbouwfonds maar via een apart fonds te laten lopen en de WFP met de uitvoering te belasten.
3. 1/3 deel van de nationale bijdrage af te zonderen voor bilaterale voedselhulpverlening.
4. Terug te vallen op uitsluitend bilaterale voedselhulp indien één der lidstaten niet tot communautaire hulp bereid zou zijn.
5. De vraag van het woordvoerderschap op de conferentie te Rome afhankelijk te stellen van de communautaire danwel bilaterale opzet.
Zie ook