Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Staats- en administratiefrechtelijke kant van de Benelux Economische Unie (BuZa, Fin.).
N.a.v. schrijven regeringscommissaris (Hirschfeld) d.d. 02-05-1949 (BuZa) en minister van EZ (Van den Brink) dd. 30-05-1949).

Hoofdgedachte is dat binnen de Economische Unie ook een staatsrechtelijke organisatie tot stand wordt gebracht en dat de invloed van de parlementen wordt zekergesteld. Misschien dat het nodig zal blijken een Benelux-parlement in te stellen. Een belangrijke vraag daarbij is of het wel rechtens mogelijk is bepaalde onderwerpen buiten de nationale sfeer te brengen. Over de eventuele supra-nationaliteit van in te stellen Benelux-organen wordt binnen de REA verschillend gedacht. Drees pleit voor een zo basaal mogelijke opzet van de Benelux.
Besloten wordt te streven naar een interparlementair contactorgaan met adviserende bevoegdheid, bij handhaving van de bestaande samenwerking van de drie regeringen.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 337.1.075