Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01077
17-02-1952
Samenvatting
Verslag besprekingen Parijs en Londen 9 tot 16 oktober 1952.
- De Interim Working Party zal er waarschijnlijk niet in slagen om de werkzaamheden voor eind november af te ronden.
- Rabot meent dat het bezoek van minister Laurens aan Mansholt bepalend zal zijn voor de uitsplitsing van de zes uit de zestien. Van der Lee adviseert om voldoende tijd te reserveren voor een gesprek aan de hand van punten op basis waarvan een Nederlands-Frans voorstel ter conferentie kan worden voorgelegd.
- Uit een verslag van Allen (MSA) over zijn bezoek aan Kopenhagen kwam naar voren dat de Denen zich wat betreft de landbouw graag zouden willen aansluiten bij de zes.
- Cleveland meent dat de enige kans voor Nederland om op het gebied van landbouwintegratie concrete resultaten te verkrijgen ligt in voortzetting van de door Beyen in Luxemburg getrokken lijn. Nederland zou daarom het basisakkoord van de zes als voorwaarde moeten stellen voor een verder medewerken in de voortgang der politiek-economische integratie.
- In Londen werd onder meer gesproken over associatie van de Britten en de afsplitsing van de zes van de zestien.