Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00717
05-06-1952
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de elfde zitting van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, 22 en 23 mei 1952.
Belangrijkste onderwerp waren de Britse voorstellen.
Stikker verklaarde dat Nederland tot de meerderheid behoort die meent dat het in beginsel mogelijk zou zijn het Comité van Ministers en de Raadgevende Vergadering tot doen optreden als ministeriële en parlementaire organen van de doelgemeenschappen. Van Italiaanse zijde werd echter opnieuw gewezen op onoverkomenlijk lijkende moeilijkheden zoals het fundamenteel verschil in karakter der te liëren instellingen. De Scandinaviërs waren eveneens geen voorstanders van de Britse voorstellen.
Uiteindelijk werd op basis van een Turkse ontwerp-resolutie een compromis-tekst aanvaard, waarmee de ministers in beginsel instemmen met een organieke band tussen de doelgemeenschap en de Raad van Europa.