Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01128
16-10-1952
Samenvatting
Wetswijziging in verband met de EDG.
Om aan de Nederlandse verplichtingen i.h.k.v. de EDG te voldoen zal de Nederlandse regering de bevoegdheid moeten bezitten om het militaire personeel, waarover zij de beschikking heeft, te verplichten i.h.k.v. de EDG dienst te nemen. Hiervoor is een aparte wet nodig. Invoeging in bestaande wetten, zoals de dienstplichtwet en de bevorderingswet, is minder juist.
Duyverman wijst er verder op dat de overgang naar een Europees defensiestelsel nog veel onvoorziene problemen en moelijkheden met zich mee zal brengen, dat de overheid voor de overgangsperiode over bijzondere bevoegdheden zal dienen te beschikken om de overgang van een Nederlandse naar een Europese krijgsmacht te effectueren en om het de EDG mogelijk te maken doeltreffend te functioneren. Gedacht wordt aan een speciale machtigingswet.