Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01413
20-06-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de Raadszitting van 13 juni 1962, gewijd aan vervoerproblemen.
Aktieprogramma voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk vervoerbeleid..
Stijkel stelde dat het document geen duidelijke conceptie bevat; het einddoel dat met de voorgestelde maatregelen moet worden bereikt is niet aangegeven. Voorts had hij de indruk dat de Commissie meer op de formele zijde had gelet. Hij sloot zich verder aan bij de visie van de Belgische minister Bertrand, die meende dat in het document geen melding wordt gemaakt van het opheffen van de toelatingsbeperkingen in de eindfase, waardoor de indruk bestaat, dat de commissie de capaciteitsbeperking wil gebruiken als blijvend vervoerpolitiek instrument.
Het politiek debat zou worden voortgezet in september.