Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02359
27-02-1970
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4h. Overleg tussen de ministers van Financiën van de EEG.
Witteveen brengt verslag uit van het tweedaags overleg te Parijs, waarbij vooral over de monetaire eenmaking is gesproken. Schiller heeft een nieuw 'Stufenplan' ingediend. Commissaris Barre noemde een aantal punten die de Commissie wil gaan voorstellen. Alle delegaties stonden positief tegenover een monetaire eenmaking in de komende 8 à 10 jaar. Men was voorts algemeen van oordeel dat zorgvuldig moet worden bekeken in welke fasen dit doel kan worden bereikt. In het voorstel van Schiller wordt de coördinatie van de economische politiek terecht voorop gesteld. Spreker heeft zich hierbij aangesloten en stemt er mee in dat telkens wanneer er naar een nieuwe fase wordt overgegaan, eerst moet worden bekeken of de doelstelling van de voorgaande fase is bereikt. Het verbaasde spreker wel dat er weinig werd ingegaan op de grote politieke consequenties van een monetaire unie. Hij heeft erop gewezen dat een monetaire unie een vergaande politieke unie veronderstelt en dat het Europese Parlement daarbij een belangrijke rol moet spelen. Besloten werd het fasenplan verder uit te laten werken. Dit zou moeten geschieden door de voorzitters van de economische en monetaire comités samen met de Commissie.