Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02614
12-06-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
A15/73. Secretariaat voor Europese Buitenlandse Politieke Samenwerking.
De Britse minister van Europese Zaken Davies bracht vanmorgen onverwachts dit onderwerp ter sprake. Hij sprak behalve over de Europees-Amerikaanse verhoudingen ook over de kwestie van een afzonderlijk EPS-secretariaat. Van der Stoel kapte de discussie af. Polak wijst erop dat dee uitlating in strijd is met de opvatting over karakter en vorm van het politiek secretariaat zoals dat steeds door Nederland naar voren is gebracht. Volgens de Nederlandse opvatting was dit een taak voor de bestaande Brusselse uitvoerende organen. Zolang dit niet haalbaar was, is er van Nederlandse kant naar gestreefd om iedere organisatorische en administratieve opzet van de politieke samenwerking van de negen te vermijden waardoor deze ook op de lange duur onmogelijk meer in de bestaande Brusselse apparatuur zou kunnen worden ingepast. Dit gevaar zou men juist lopen indien men zich zou laten verleiden om in de discussie met de Fransen uit te gaan van een scherp onderscheid tussen politieke en economische samenwerkng.