Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03014
30-05-1975
Samenvatting
455. Bezoek Tindemans.
A) Tijdens het interdepartementaal overleg op 22/5 vond een eerste discussie plaats over het rapport-Spierenburg. Oort onderschreef de stelling dat de EMU een integrerend onderdeel van de EU dient te vormen. Hij achtte dit een test voor de bereidheid van de lidstaten om tot een EU te komen. Een muntunie zoals beschreven in het rapport-Spierenburg achtte hij echter onevenwichtig omdat geen rekening werd gehouden met de verschillen in de ontwikkeling van inkomen en productiviteit in de lidstaten. Brinkhorst concludeerde dat de noodzaak tot het zoeken van nieuwe wegen en maatregelen om het integratieproces weer op gang te brengen algemeen onderschreven werd.
B) In de SER misten zowel werkgevers als werknemers in het rapport-Spierenburg het industriebeleid. In het Marjolin-rapport werd hieraan wel aandacht besteed. Over de muntunie waren met name de werkgevers negatief. Men voelde meer voor de beperktere benadering uit het Marjolin-rapport.