Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorbereiding Algemene Raad van 16, 17 en 19 november 1981.
Besproken worden de ontwerp-conclusies van de CoCo. Van Dijk meent dat ook aandacht moet worden besteed aan de noord-zuidproblematiek en de noodzaak van een gemeenschappelijk industrieel herstructureringsbeleid. Hij vreest dat andere de werkgelegenheid slechts vanuit intern oogpunt zal worden bekeken.
Rutten verwacht een moeilijke discussie over het nieuw-communautair instrument (NIC). Met name de minder ontwikkelde lidstaten wensen een actiever beleid ten bate van de armere regio's. Het NIC zou een permanent karakter moeten krijgen en omgevormd moeten worden tot een fonds met een budget van 1 mld ecu. Geconcludeerd wordt dat deze verruiming pas bespreekbaar is als de noodzaak daartoe duidelijk wordt aangetoond.
De delegatie zal trachten de op het Nederlandse voorstel gebaseerde voorzitterschapsconclusie over budgettaire discipline aanvaard te krijgen. Inzake het landbouwbeleid wordt geconcludeerd dat de delegatie zich zal verzetten tegen iedere vorm van stabilisatie van het importvolume van voergraansubstituten via heffingen. Er zal worden vastgehouden aan het Nederlandse standpunt m.b.t. de groei van de landbouwgarantie-uitgaven in relatie tot de totale Gemeenschapsuitgaven. Het Brits/Duitse voorstel om de groei van de landbouwuitgaven te beperken tot 2/3 van de grootte van de eigen middelen is onaanvaardbaar.
Zie ook