Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03448
03-11-1983
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
58/83. Brief MP aan Bondskanselier Kohl.
Memo begeleidt een conceptbrief (bijgevoegd) aan Kohl die beoogt: 1) aandacht te vestigen op enkele hoofdpunten van de Nederlandse visie, vooral waar die parallel lopen met de Duitse, 2) te attenderen op de tegenstrijdigheid in de Duitse opstelling, die de post-Stuttgart exercitie in gevaar kan brengen, 3) te waarschuwen tegen het risico teveel in de Engelse hoek terecht te komen wat betreft de financiële onevenwichtigheden, 4) een oproep te doen tot compromisbereidheid en een initiatiefnemende rol tijdens de Europese Raad. Deze presentatie vergt ook enige indicatie van de Nederlandse bereidheid om aan specifieke Duitse wensen tegemoet te komen, met name t.a.v. de MCB's en de beperking der financiële lasten.
In de conceptbrief wordt gesteld dat Nederland en de BRD de vaste wil hebben om de EG te verlossen van de last van meningsverschillen over de verdeling van de fnanciële gevolgen tussen de lidstaten, teneinde de weg vrij te maken voor nieuwe, constructieve activiteiten; de overtuiging dat de uitbreiding van de eigen middelen alleen verantwoord kan geschieden, indien de gemeenschappelijke landbouwpolitiek gerationaliseerd wordt en de agrarische uitgaven effectief worden beheerst; de exercitie slechts zin heeft naarmate erin geslaagd wordt de grondslagen te leggen voor nieuwe, zinvolle beleidsactiviteiten op Europees niveau, waarbij versterking van de interne markt een bijzondere plaats inneemt.
N.B. brief is verzonden op 7 november 1983.
Zie ook