Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03473
20-06-1984
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 20 juni 1984.
Voorbereiding Europese Raad 25/26 juni.
- Nederland zal aandringen op bespreking van de sociaal-economische situatie in de Gemeenschap. Nederland hecht belang aan Europese overeenstemming over de aanpak van arbeidsduurverkorting en zal daartoe in de komende ER ook aandacht voor vragen. Tevens zal het onderwerp jeugdwerkloosheid worden ingebracht.
- Britse begrotingsbijdrage. Dit vraagstuk dient absolute prioriteit te hebben. Nederland zal maximaal aansluiting zoeken bij de meerderheid van lidstaten.
- Begrotingstekort 1984. Nederland zal ijveren voor maximale bezuinigingen, waarvoor de Commissie adequate voorstellen zal moeten doen.
- Wijziging van Duitse nationale steunmaatregelen m.b.t. de afbraak van MCB's zijn strijdig met het besluit van de Landbouwraad van 31 maart. Zij vormen een gevaarlijk precedent voor renationalisatie van het GLB.
- Toetreding Spanje/Portugal. De toetredingsonderhandelingen dienen zo spoedig mogelijk te worden afgerond, zodat de toetreding per 1-1-1986 niet in gevaar wordt gebracht.
- Toekomst van de Gemeenschap. Nederland kan zich positief opstellen t.a.v. recente plannen voor een Europese Unie. De Franse gedachten kunnen worden ondersteund als mogelijke impuls voor verdere Europese samenwerking.
Zie ook