Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03695
05-1985
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Eureka. Mogelijke elementen voor een Nederlandse opstelling. Bedoeld als handleiding bij het gesprek met de Franse delegatie op 17 mei.
1. Hoewel er veel onzekerheid bestaat over de Franse motieven en met name over hoe Parijs de relatie Eureka-SDI ziet, moet vooralsnog ervan worden uitgegaan dat Eureka een civiel programma is. Dit betekent dat indien bepaalde projecten overwegend militaire toepassing zullen vinden deze projecten buiten het Eurekaprogramma gehouden moeten worden.
2.Van Nederlandse zijde is reeds eerder op het grote belang van verdere en intensievere Europese samenwerking op technologisch gebied gewezen. Dit moet vooral in EG-verband tot uitdrukking komen als onderdeel op de vervolmaking van de interne markt.
3. Daarbij moeten voorwaarden worden geschapen voor optimale participatie van het bedrijfsleven. Hierin ligt ook het verschil met de Franse benadering, die dirigistisch is, terwijl de Nederlandse voorwaardenscheppend is.
4. T.a.v. Eureka kan een positieve instelling worden aangehouden.
5. W.b. de samenwerking van de landen, het bedrijfsleven en de ontderzoeksinstellingen zijn verschillende mogelijkheden i.h.k.v. de EG mogelijk.