Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03713
04-09-1985
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 4 sept. 1985.
1. Nota Nederlands voorzitterschap. De CoCo besprak de nota over het Nederlands voorzitterschap van de Raad en EPS in de eerste helft van 1986. Hierover is interdepartementaal volledige overeenstemming bereikt.
2. Richtlijnen Nederlandse delegatie naar intergouvernementele conferentie (nota bijgevoegd). Deze conferentie gaat op 9 sept. Van start. Alle delegaties, m.u.v. Denemarken staan redelijk positief tegenover deze operatie. Het Luxemburgse voorzitterschap wil eerst de nadruk leggen op inhoudelijke verbeteringen van het Verdrag en daarvoor zonder meer de noodzakelijke verbetering van de besluitvorming ter hand nemen. De Commissie wil één nieuw verdrag, dat ook de EPS omvat.
De CoCo stelde vast dat verbetering van de besluitvorming voor Nederland de hoofddoelstelling van de onderhandelingen is. Langdurig werd gesproken over de beleidsterreinen waarop Nederland in de onderhandelingen bijzondere aandacht wil leggen. De CoCo wees op de interne markt, het technologiebeleid, de EMU, het milieubeleid en de ontwikkelingssamenwerking.
Nederland onderschrijft het doel om een verdrag tot stand te brengen dat een codificatie omvat van de inzake de EPS gevolgde praktijk. Nederland zal niet meewerken als niet een voldoende evenwichtig resultaat wordt bereikt op zowel communautair als EPS-gebied.
Bijgevoegd: Nota betreffende richtlijnen voor Nederlandse delegatie naar Intergouvernementele Conferentie, 5-9-1985.