Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 a. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 17 november 1982.
De voorgestelde aanpassingen van het EP van de EG-begroting zijn voor Nederland onaanvaardbaar. Van Eekelen acht echter enige onderhandelingsruimte noodzakelijk. Ruding vreest dat wanneer wordt toegegeven aan het overschrijden van het maxium stijgingspercentage (MSP) de uitgaven steeds meer onbeheersbaar zullen worden. Uiteindelijk wordt besloten dat de Nederlandse delegatie zich uiterst stringent zal opstellen, teneinde een zo zuinig mogelijk resultaat te bereiken. In nauw overleg met Financiën kan daarbij enige onderhandelingsruimte worden toegestaan. Er wordt besloten het besluit tot ondertekening van het VN-verdrag zeerecht uit te stellen tot 26 november a.s. Inzake de uniforme verkiezingsprocedure meent Rietkerk dat niet stringent moet worden vastgehouden aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging op nationaal niveau nu het VK bereid is tot versoepeling van zijn standpunt. Van Eekelen voegt toe dat wel voorkomen moet worden dat de kleine partijen bij de Europese verkiezingen bij voorbaat kansloos moeten worden geacht.
Zie ook