Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie betreft: budgettaire onevenwichtigheden.
Alvorens het systeem ter correctie van de Britse bijdrage aan de EG-begroting in werking kan treden moet over enige technische zaken overeenstemming worden bereikt. Vraag is welke raad voor deze discussie het meest geschikt is. Het VK heeft een voorkeur voor de EcoFin-raad. Gezien de opstelling van het Duitse ministerie van Financiën is de kans om een voor Nederland gunstiger oplossing te verkrijgen in de Algemene Raad groter dan in EcoFin. Nederland vindt in het VK een krachtige medestander in het streven naar bezuinigingen op de EG-begroting. Deze strijd is gebaat bij een niet te spoedig oplossen van de lusten-en-lasten problematiek. Echter, de oplossing moet niet te lang op zich laten wachten om te voorkomen dat het VK in een te sterke onderhandelingspositie komt wanneer de communautaire budgetsituatie te precair wordt. Samenvattend wordt gesteld dat de eigenlijke politieke discussie in de Algemene Raad of op de Europese Top dient plaats te vinden (Fontainebleau). Het is van groot belang dat het front van de negen gesloten blijft. Er blijkt grote overeenstemming te zijn dat 1000 miljoen ECU als insteekbedrag het absolute maxium is dat aangeboden kan wordne.