Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Klompé, M.A.M.

Leefjaren 1912-1986
Politieke partij / richting KVP
Functie(s) chemica; lid van de Tweede Kamer 1948-1956, 1959, 1963-1966; minister van Maatschappelijk Werk 1956-1963, van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1966-1971
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van dr. M.A.M. Klompé (1912-1986) (1929-1986)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.44)
Meer Verberg

Naam Klompé, M.A.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van dr. M.A.M. Klompé (1912-1986) over de jaren 1929-1986', door J.A.A. Bervoets, 1987 (plaatsingslijst met biografische gegevens en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

De inv. nrs. 23-25 bevatten Politieke briefwisseling. 1948-1955, voornamelijk met politieke geestverwanten betreffende de betrokkenheid van Klompé bij de oprichting van internationale en Europese organisaties. Hieronder worden de stukken gesignaleerd die direct verband houden met het lidmaatschap van de commissie-Van Eysinga:

- inv. nr. 23. Onder tabblad 'E' een afschrift van een brief van het ministerie van Algemene Zaken aan de leden van de commissie-Van Eysinga ter bevestiging van de ontvangst van het eindrapport en een kopie van het ontbindingsbesluit van de commissie.

- inv. nr. 24. Onder tabblad 'R' een brief van Romme van 8-12-1951 waarin hij zijn rol in de commissie-Van Schaik bespreekt.

- inv. nr. 25. Onder tabblad 'E' correspondentie met Van Eysinga (januari 1951) inzake de verdediging van een gezamenlijk voorstel in de commissievergadering. Tabblad 'S' bevat een afschrift van een brief van Klompé aan partijgenoot E. Sassen ('Maan'), die het rapport van de commissie-Van Eysinga ontvangt met een verzoek om commentaar.

 

De inv. nrs. 116-119 zijn in de inventaris samenvattend aangeduid als Stukken betreffende de voorbereiding van een grondwetsherziening in verband met internationale verdragen. 1950-1952.

- inv. nr. 116. Documentatie inzake het 'Plan Schuman' en een ontwerp-verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 1950-1952.

Bevat geen concrete verwijzing naar de grondwetsherziening.

- inv. nr. 117. Krante-artikelen en brochures over voorstellen tot een grondwetsherziening. 1950-1951.

Uiteenlopende artikelen, krantenknipsels en brochures rond het thema grondwet, waarschijnlijk verzameld in Klompé's dubbelrol als lid van de commissie-Van Eysinga en Kamerlid; tevens materiaal betreffende de commissie-Van Schaik handelend over aan de commissie-Van Eysinga verwante onderwerpen.

- inv. nr. 118. Stukken betreffende kamerdebatten over het Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 1950-1952

Bevat geen concrete verwijzing naar de grondwetsherziening, wel enkele stukken inzake de vraag, of toetreding tot de EGKS grondwettelijk veroorloofd is.

- inv. nr. 119. Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Commissie nopens de samenwerking tussen Regering en Staten-Generaal inzake het buitenlands beleid. 1950-1951.

Dossier van Klompé als lid van de commissie-Van Eysinga: afschriften van notulen en vergaderstukken van subcommissie III van de commissie-Van Schaik en afschriften van notulen, vergaderstukken en convocaties van de subcommissies I, II en III en de plenaire commissie van de commissie-Van Eysinga. De vergaderstukken (afschriften van nota's en correspondentie aan de commissie) van de commissie-Van Schaik zijn grotendeels genummerd van 1 t/m 80, een lijst op onderwerp van de nummers 1 t/m 39 is aanwezig. Op enkele stukken zijn aantekeningen te vinden. Tevens twee nota's afkomstig van de KVP-fractiecommissie inzake herziening van de grondwet uit 1951 en van een commissie van de Calvinistische Juristen-Vereniging. De verzameling  stukken lijkt vrij compleet en loopt na ontbinding van de commissie door tot en met de Kamerbehandeling van de voorstellen. Daarnaast ook stukken die Klompé als lid van de KVP-fractie kreeg toegestuurd, losse aantekeningen, documentatie en correspondentie met Romme. Zie hiervoor tevens inv. nr. 117.

 

2 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Inv. nr. 146. Stukken betreffende de wetgeving inzake financiële verhoudingen tussen kerk en staat. 1966-1969.

Stukken, in het bijzonder correspondentie, uit de jaren van het ministerschap van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Belangrijkste correspondenten zijn de minister van Financiën Witteveen en kardinaal Alfrink. Aanwezig zijn onder andere het rapport van de Commissie-Van Walsum met een afschrift van de begeleidende brief van Witteveen aan de minister-president van 2-8-1968 en de conclusies van de regering; enkele notities van onduidelijke herkomst (KVP?) hierover, correspondentie tussen de regeringsleden onderling, correspondentie van Klompé, Witteveen en de minister-president met kardinaal Alfrink en interne correspondentie van het ministerie van CRM inzake de subsidiëring van humanistische geestelijk verzorgers.

Bijzondere stukken

Interessant is de correspondentie tussen Klompé en de kardinaal: de kardinaal stuurt Klompé ‘in vertrouwen’ stukken die hij van de minister-president kreeg, Klompé suggereert de kardinaal katholieke leden voor de opvolgingscommissie voor de commissie-Van Walsum.

Algemeen

Functie(s) chemica; lid van de Tweede Kamer 1948-1956, 1959, 1963-1966; minister van Maatschappelijk Werk 1956-1963, van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1966-1971
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van dr. M.A.M. Klompé (1912-1986) (1929-1986)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.183.44)
Naam Klompé, M.A.M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van dr. M.A.M. Klompé (1912-1986) over de jaren 1929-1986', door J.A.A. Bervoets, 1987 (plaatsingslijst met biografische gegevens en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

De inv. nrs. 23-25 bevatten Politieke briefwisseling. 1948-1955, voornamelijk met politieke geestverwanten betreffende de betrokkenheid van Klompé bij de oprichting van internationale en Europese organisaties. Hieronder worden de stukken gesignaleerd die direct verband houden met het lidmaatschap van de commissie-Van Eysinga:

- inv. nr. 23. Onder tabblad 'E' een afschrift van een brief van het ministerie van Algemene Zaken aan de leden van de commissie-Van Eysinga ter bevestiging van de ontvangst van het eindrapport en een kopie van het ontbindingsbesluit van de commissie.

- inv. nr. 24. Onder tabblad 'R' een brief van Romme van 8-12-1951 waarin hij zijn rol in de commissie-Van Schaik bespreekt.

- inv. nr. 25. Onder tabblad 'E' correspondentie met Van Eysinga (januari 1951) inzake de verdediging van een gezamenlijk voorstel in de commissievergadering. Tabblad 'S' bevat een afschrift van een brief van Klompé aan partijgenoot E. Sassen ('Maan'), die het rapport van de commissie-Van Eysinga ontvangt met een verzoek om commentaar.

 

De inv. nrs. 116-119 zijn in de inventaris samenvattend aangeduid als Stukken betreffende de voorbereiding van een grondwetsherziening in verband met internationale verdragen. 1950-1952.

- inv. nr. 116. Documentatie inzake het 'Plan Schuman' en een ontwerp-verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 1950-1952.

Bevat geen concrete verwijzing naar de grondwetsherziening.

- inv. nr. 117. Krante-artikelen en brochures over voorstellen tot een grondwetsherziening. 1950-1951.

Uiteenlopende artikelen, krantenknipsels en brochures rond het thema grondwet, waarschijnlijk verzameld in Klompé's dubbelrol als lid van de commissie-Van Eysinga en Kamerlid; tevens materiaal betreffende de commissie-Van Schaik handelend over aan de commissie-Van Eysinga verwante onderwerpen.

- inv. nr. 118. Stukken betreffende kamerdebatten over het Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 1950-1952

Bevat geen concrete verwijzing naar de grondwetsherziening, wel enkele stukken inzake de vraag, of toetreding tot de EGKS grondwettelijk veroorloofd is.

- inv. nr. 119. Stukken betreffende haar lidmaatschap van de Commissie nopens de samenwerking tussen Regering en Staten-Generaal inzake het buitenlands beleid. 1950-1951.

Dossier van Klompé als lid van de commissie-Van Eysinga: afschriften van notulen en vergaderstukken van subcommissie III van de commissie-Van Schaik en afschriften van notulen, vergaderstukken en convocaties van de subcommissies I, II en III en de plenaire commissie van de commissie-Van Eysinga. De vergaderstukken (afschriften van nota's en correspondentie aan de commissie) van de commissie-Van Schaik zijn grotendeels genummerd van 1 t/m 80, een lijst op onderwerp van de nummers 1 t/m 39 is aanwezig. Op enkele stukken zijn aantekeningen te vinden. Tevens twee nota's afkomstig van de KVP-fractiecommissie inzake herziening van de grondwet uit 1951 en van een commissie van de Calvinistische Juristen-Vereniging. De verzameling  stukken lijkt vrij compleet en loopt na ontbinding van de commissie door tot en met de Kamerbehandeling van de voorstellen. Daarnaast ook stukken die Klompé als lid van de KVP-fractie kreeg toegestuurd, losse aantekeningen, documentatie en correspondentie met Romme. Zie hiervoor tevens inv. nr. 117.

 

2 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

Inv. nr. 146. Stukken betreffende de wetgeving inzake financiële verhoudingen tussen kerk en staat. 1966-1969.

Stukken, in het bijzonder correspondentie, uit de jaren van het ministerschap van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Belangrijkste correspondenten zijn de minister van Financiën Witteveen en kardinaal Alfrink. Aanwezig zijn onder andere het rapport van de Commissie-Van Walsum met een afschrift van de begeleidende brief van Witteveen aan de minister-president van 2-8-1968 en de conclusies van de regering; enkele notities van onduidelijke herkomst (KVP?) hierover, correspondentie tussen de regeringsleden onderling, correspondentie van Klompé, Witteveen en de minister-president met kardinaal Alfrink en interne correspondentie van het ministerie van CRM inzake de subsidiëring van humanistische geestelijk verzorgers.

Bijzondere stukken

Interessant is de correspondentie tussen Klompé en de kardinaal: de kardinaal stuurt Klompé ‘in vertrouwen’ stukken die hij van de minister-president kreeg, Klompé suggereert de kardinaal katholieke leden voor de opvolgingscommissie voor de commissie-Van Walsum.