Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A AW_K_X010v_083_1

A: AGH 317 (klein register Amstelland), f. 10v, nr. 568 (primaire registratie).

Door de tekst is een kruis gezet.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Zoals blijkt uit de bijgeschreven notitie is vanwege het niet nakomen van de betalingsverplichting door de keurmedigen de oorkonde gecancelleerd, en in het register doorgestreept. Wel om die reden is de tekst niet gekopieerd in het duplicaatregister AGH 316.

Wi Willem grave van Henegouwena, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant maken cont allen luden dat wi bi haren Janne van Polanen, Willem van Outshorne, Enghebrecht van Vorscote, Heynricb haren Dierix sone, Willem den Cuser ende bi Gheerarde Alewins sone hebben laten verdinghen Clays Willems sone van der Molen ende Alene, Dieric, Clays ende Gheerard, zine kindre, vanc zuilker kormieden als zi ons sculdich waren, omme viertich schellinghe Hollands, daer hi Willem van Outshorned tonser behoef ghenoech of ghedaen hevet; ende scheldene hem ende hore nacomelinghe van der kormieden vorscreven vry ende quite.

In orconde desen brieve beseghelt met onzen zeghele. Ghegheven te Brusselen up sinte Ponciaens dach int jaer ons Heeren Mf CCCo een ende dortich.

 

g Dese liede en betailden niet, ende hair brief wart ghescoirt ende si bleven alle coirmiedich.

[Dienstaantekening:]

Pro littera VII½ grote.

a
Heneg. A.
b
Heynr. A.
c
boven de regel toegevoegd A.
d
Ontshorne, verbeterd uit ons door bovenschrijving van de t en de letters horne, in aansluiting waarop de volgende passage tonser behoef ... kormieden vorscreven eveneens boven de regel is toegevoegd A.
e
schlden A.
f
nog een M bovengeschreven A.
g
het volgende door andere hand A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Willemsz. van der Molen en zijn kinderen Alene, Dirk, Nicolaas en Gerard