Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B GE_G_X010v_043_1 GE_G_X011r_043_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 620 (groot register Gelre), f. 10v-11r, nr. 43 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem van Airnoudt van Hoeckelem.

In de marge vóór de initiaal twee diagonale streepjes.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 489.

Vgl. nrs. GE 40-42 en 44.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Arnoud van Hoeclem, ridder, saluyt ende kennesse der waereyt. Ic make cond ende kenlic allen luden dat ic minen lieven ende gherechten here, heren Willame grave van Henegouwena etc., in siere hand ende op ghedraghen hebbe ende op draghe te vrien eyghen mine husinghe diemen hiet Merenborchb met vijf morghen lands dair si op staen, gheleghen ant overst ende van Louvene, wilke husinghe ende land hi ons verlient hevet ende verleent mi ende minen nacomelinghen van hem ende van sinen nacomelinghen graven te Holland te houden ten rechten erfleene, niet an hem teverstervene mar altois te houden van hem ende van sinen nacomelinghen ende ymmer te blivene ende te ervene an minen naghel naist, tsi manhoeft ofte wijfhoeft.

In oirconde etc. Ende omme die meere versekerheit so hebben wi ghebeden ende bidden minen lieven broeder heren Otten here van Asperen, heren Otten van Asperen sinen zone, minen neve, ende hair Jan van Hoeclem minen zone dat si alle drie desen brief bezeghelen willen met mi. Ende wi Otte here van Aspren, Otte van Aspre sijn zoen ende Jan van Hoeclem, ridderen, maken cond c allen luden dat wi omme bede willen heren Arnouds van Hoeclem hebben desen brief bezeghelt alle drie met hem om die mere vastnesse ende zekerheyt. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC neghen ende twintich des sonnendaghes na sente Matheus dach.

 

Ista littera est sub Enghelberto.

a
Heneg. B.
b
ch gecorrigeerd B.
c
hier en in de volgende twee regels om een scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: Arnoud van Heukelum, ridder
Destinataris: graaf Willem III