Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X002r_013_1 C KE_K_X002v_013_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 2r, nr. 13 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gerijt van Heemskerkea.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 2v, nr. 13 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Eerste opdracht Heemskerck.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 6. – Burgers, Rijmkroniek, p. 390, nr. 20.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen. Ic Gherardb van Eemskerke make cond ende kenlic met kennessen der waerheyt dat ic enen hoghen prinche ende moghende, minen lieven heren, heren Janne grave van Henegouwenc, van Hollandd, van Zeland ende here van Vrieslande, mijn vri eyghen huys dat men hiet Eemskerke op hebbe ghegheven tene vrien eyghendomme, ende dit voers. huys so hebbe ic weder van hem ontfanghen te liene te houdene, in der manieren dat ic dat erven mach op minen ousten sone die wittelike ghewonnen es, also langhe alser enich sone es; ende waerd dat mijns soens jof mire sonen ghebrake, so soude dat voerseyde huys comen op mine dochtren, ende immer die ouste die vorder hand. Ende waer dat zake dat mire sonen ende mire dochtren ghebraken, so soude dat voerseyde huys comen op den ousten ende op de naesten van der zuaertzidef van den gheslachte van Eemskerke die toe quame van volre gheboerte, weder si sien man jofte wijf, also dat immer die manhovede zullen hebben die vorder hand van den huze voers. binnen aftersuster kint niet te verstervene. Ende so wie dat besittere word van dien voerseyden huze, die salt van hem houden ende van sinen nacomelinghen in der manieren dat voorscreven es, sonder alrehande arghenlist. Ende dien eyghendoeme van den huze voers. sal ic hem waren jaer ende dach van alrehande antalen jeghens elken mensche te sinen vrien eyghendoem, ende na ghewoonte ende custume in den lande.

In kennessen van deser dinc hebbe ic desen brief bezeghelt met minen eyghen zeghele int jaer ons Heren Mo CCo neghen ende neghentich des sonnendaghes na Dortienendaghe.

 

g Hec littera apud Quarcetum.

a
Heemsk’ke B.
b
Gheraerd C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
Holl. BC.
e
Vriezeland C.
f
t bovengeschreven B.
g
de volgende aantekening in de marge, door de schrijfhand AB
Oorkonder: Gerard van Heemskerk
Destinataris: Jan II