Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X064r_325_1 B NH_G_X051v_325_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 64r, nr. 324 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep. – De oorkonde is geschreven op een geradeerde tekst ter lengte van drieëneenhalve regel, waarvan het begin, gezien de nog leesbare fragmenten, mogelijk identiek was aan de onderstaande tekst.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 51v, nr. 317 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Danel vander Merwedea.

Vgl. nr. NH 408.

Alle den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen makic cond Daniel van der Marwedeb dat ic ontfanghen hebbe van Enghebrechtec van Vorscoted, rentemeester van Northollande, die mijn lieve here die grave sculdich was Dircf van Thelingheg, minen neve, alse van zine eerfzoene van zijns vaders doet, hondert pond Hollandsh; ende van also vele scheldic minen here quite ende beloven dar of scadeloes te houden jeghen Dirci minen neve vors.

In orconde etc. Ghegheven up sinte Jans dachj ewangelisten int jaer ons Heren M CCCk XXVIl.

a
M'wed. B.
b
Meerwede B.
c
Enghebrecht B.
d
Voirscot' B.
e
Northoll. A; Noirtholl. B.
f
Dieric, de D verbeterd uit s of f B.
g
Theylinghe B.
h
Holl. AB.
i
Dieric B.
j
dac A.
k
ons Heren M CCC ontbr. B.
l
de tweede X verbeterd uit B.
Oorkonder: Daniel van der Merwede
Destinataris: graaf Willem III