Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X065v_335_1 NH_K_X066r_335_2 B NH_G_X053r_335_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 65v-66r, nr. 334 (primaire registratie).
Opschrift:

Vlaerdinghe.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 53r, nr. 32[7] (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Vlairdinge.

In de bovenmarge: Noerthollanda. b Precedit van den abt van Middelburchc. – In de marge, door een derde hand: Vlaerdinghe. – Het volgnummer in de marge geeft cccxxv; oorspronkelijk zal er cccxxvii hebben gestaan, waarvan de laatste twee cijfers verdwenen zijn door slijtage van de inkt.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 377, ad 1326 januari 6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemd grave van Heynnegouwene etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieve ende ghetrouwen porteren inf Vlaerdinghe verlient ende ghegheveng hebben ewelike vrihede van bescattingheh, van scensei ende van scote ende, dat si varen moghen tollen vri met horen eyghelikenj goede in harer coemanscappenk binnen alle onsen lande van Hollandl ende van Zeelandm; ten ware of horern enich ander lude goed dato tollenbaer waerp name te voeren ende hi seyde dat datq sinen waer, want loesheyt nieman bescutten enr zal, zo zoude hi dieres voirseyder vrihede quite wesen also verre als men dat proevent mochte met twien wittachtighen oirkonden. Ende willen si met horen goede buten onsen lande varen, dat zullen si vercoepen ter hoeghester market; jof willen si goed copen buten onsen lande in onsen lande te brenghenu, dat zullen si copen ter hoestterv market, jof si zullenre tollen of gheven ghelike jof si ghene vrihede en haddenw. Voirt zo en zullen hore coemanne ghien goed tollen vri voeren dan dat si coepenx met horen eyghen penninghen ende volcomeliken betailen; ende wat goed dat si coepen met gods penninghen ende niet te volleny enz betailen, jof dat si coepen a' met ander lude ghelt betalen, daer zullen si tollen of gheven.

2. Vort verlienen wi hem ende ghevenb' datse nieman ane mach spreken te camppec' van gherehanded' zake; mar al dat ghesciet binnen dere' poirte dat zalmen daer binnen berechten bi vonnesse van scepene.

3. Vort jof yemant buten der poirte wonende enen poirter voir scepenef' van enigherande scoud borchtocht dede jof hem zelven verbonde, alseg' verre als die dach verleden ware ende hijh' verwonnen worde als der poirte recht es bi vonnesse van scepene ende dan niet en voldede, dien zoude onse baliu daer toe brenghen dat hi voldede als recht es.

4. Oic willen wi dat alle die ghene die binnen der poirte jof buten der poirte wonachtich sien ende goed hebben binnen der poirte, toit den ghemene oirbaer der poirte van dien goede dat si dair binnen hebben cost doen ghelike anderen porteren.

5. Waer oec dat zake dat yement wederseyde der scepen vonnesse int gherechte, die zoude ons ghelden tien pond, den rechter een pond ende elken scepeni' een pond.

6. Soe wie oic over vonnesse dinghedej', die soude ons ghelden tien scellinghe.

7. So wie an een huys vochte die gheen porter en ware ende bi scepen dair of verwonnen worde, die zoude ons ghelden tien pond.

8. Soe wie dat den rechter jof twien scepen vrede wederzeyde, also verre als hi dair of verwonnen worde bi vonnesse van scepene, die zoudek' ons ghelden tien pond.

9. Soe wilc poirter die metl' ghewapender hand vecht binnen der poirte ende dair of verwonnen wort bi vonnesse van scepenm', die zal ons ghelden viertich scellinghe ende den rechter twie scellinghe, uyt ghenomen doet slach ende lemten'.

10. Soe wilc poirter die enen anderen man enen vuyst slach ghevet, die zal ons ghelden tien scellinghe.

11. So wie buten der poirten wonachtich ware ende binnen der poirten vrihede eirst vochte up enen poirtereo' ende dair of verwonnen worde bi vonnesse van scepene, die zoude ons ghelden tien pond; mar vochte een portere eerst op enen landman, zo zouden slandsmans boeten wesen ghelike des poirters boete. Ende vochte die ene land man yeghensp' den anderen landmanq', dat waer malc opr' tien pond die dair of verwonnen worde bi vonnesse van scepene.

12. Waer oec dat zake dat yemen in jaermarcten binnen der poirte vrihede vochte s' die gheen poirter en ware, zo willen wi omme die jonste t' die wi ten jaermarcten hebben ende omme den meren pays darinneu' te houdene dat hi verboire vijftien pond ende datmen him dair of bi scepene verwinnenv' mach; maer begonste een poirter eerst te vechten in die jaermarct op enen landman, so zouden des landsmans boeten wesen ghelike des poirters boeten.

13. Voird wat vonnesse onder die scepene coemt, des moghen si hebben drie waerve hoire stede, endew' ter vierder stede zullen si dat uten; ende zoe wie dair poirter wesen zel ende der vrihede ghebruken, die moet stadelix binnen der poirte wonen.

14. Voirt wat die zeven scepene met den raedsx' luden ende met hoiren ghewaerden rechter ende met onsen baliu van Delfland coren, dat zal vaste ende ghestade bliven behouden ons rechts; ende in allen ponten voirscreven behouden onser heerlicheden ende onser graveliker ghewelt.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive, so hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven totey' Dordrechtz' op den Dertien dach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Arnoldum de Dorp, Enghelbertuma'' et alios.

a
Hoertholl. B.
b
het volgende door andere hand B.
c
Middelb. B.
d
Will. AB.
e
Heynn. AB.
f
verbeterd uit van A.
g
endeghegheven A.
h
het begin op rasuur A.
i
aldus AB.
j
eyghen B.
k
scomanscip, de eerste letter geëxpungeerd B.
l
Holl. AB.
m
Zeel. B.
n
hore B.
o
ontbr. B.
p
ontbr. B.
q
datdat A; dattet B.
r
ontbr. B.
s
der B.
t
ro gecorrigeerd A.
u
b uit p B.
v
hoeghester B.
w
de passage jof willen si goed copen ... hadden op rasuur A.
x
oe onduidelijk A.
y
vellen B.
z
boven de regel toegevoegd B.
a'
hier ontbr. mogelijk het woord ende AB.
b'
ende gheven ontbr. B.
c'
cāp | pe A; campe B.
d'
ghienre- | ande B.
e'
verbeterd uit onser A.
f'
voirscepene, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep A.
g'
also B.
h'
boven de regel toegevoegd A.
i'
verbeterd uit rechter A.
j'
dinghe dede B.
k'
soude boven de regel toegevoegd B.
l'
poirtermet, het woord die boven de regel toegevoegd A.
m'
de passage die soude ons ghelden ... scepen door andere hand in de marge toegevoegd B.
n'
leemte B.
o'
poirte met erboven mogelijk een afkortingsteken, op rasuur A; poirter B.
p'
boven de regel toegevoegd, boven een of twee geradeerde letters A.
q'
ontbr. B.
r'
malc op verbeterd uit elken A; op ontbr. B.
s'
hier binnen der poirte, doorgestreept A.
t'
hier die jonste, doorgestreept A.
u'
lezing onduidelijk A; dan B.
v'
i verbeterd uit o A.
w'
stedeende, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep A.
x'
a onduidelijk A.
y'
te B.
z'
Dordr. B.
a''
Enghelb'tum A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Vlaardingen