Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X067v_350_1 B NH_G_X055r_350_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 67v, nr. 349 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 55r, nr. 342 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Daniel vanden Velde.

In de marge een kruis.

Het is uit de tekst niet op te maken of Floris een broer was van Nicolaas Willemsz. of van Daniel van den Velde. Onduidelijk is voorts de lezing van het toponiem 'Castiserhoeve'.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond ende kenlic allen ludenc dat wi verlient hebben ende verlienend Daniel van den Velde twie morghen landse die ons Clays Willaemsf sone op ghedreghen heeft, ende enen morghen lands die Florisg sijn broeder ons op ghedraghen heeft, in allen rechte alst dese Clays ende Florensh van ons helden, wilc land dati gheleghen es in Maselanderambochtj in Castiserhoevek tuysken den Steynewateringhel ende denm dijc.

In orkonde etc. Ghegheven toten Dordrechto des manendaghes na sinte Jacobs daghe int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintichp.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemq camerlinc.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
etc. i.p.v. ende kenlic allen luden B.
d
verlien B.
e
morghenlands A.
f
Will's AB.
g
Florijs B.
h
Florijs B.
i
ontbr. B.
j
Maeslander amb. B.
k
Casti'shoeve (lezing van i onzeker, evenals plaatsing en oplossing van het afkortingsteken) A; Castis'hove B.
l
Stienwat'inghe B.
m
ten B.
n
te B.
o
Dordr. AB.
p
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
q
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Daniel van den Velde