Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X092v_510_1 NH_K_X093r_510_2 B NH_G_X076r_510_1 NH_G_X076v_510_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 92v-93r, nr. 509 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 76r-76v, nr. 499 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die vrouwe vander Dusse, Airnts dochter vanden Dorpe.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 525, ad 1331 november 4.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc.d dat die vrouwe van der Dusse, Arnouds dochter van den Dorpe, ons gheleent heeft om te betalen den here van der Lecke tgherechte van Capelle mitten tiende, mit der vere ende mit der woninghe ende mit vier ende twintich viertel lands luttel min of meer, dat wi coften jeghens den here van der Lecke voirs., e zes hondert ende vijftich pond Hollandsf, dair Iohannesg van Leyden, onse clerc, ons goede rekeninghe of ghedaen heeft in zijnre rekeninghe die hi dede toteh Machlen des anders daghes na sente Jacobs daghe lest verledeni, die wilke wi hoir gheloift hadden te betalen te midde oichste die lest verleden esj; of wair dat zake dat wi der vrouwen van der Dussen voirs. dit ghelt voirs. niet k en betailden als voirs. es, soe souden wi hoir bewisen voir elke neghen pond een pond sjairsl in goeden zekeren renten van ons ende van onsen nacomelinghen hoir ende hoiren nacomelinghen te houden ten erfleene. Voir welc ghelt voirscreven wi der vrouwen van der Dussen voirs. ende hoiren nacomelinghen bewijst hebben ende bewisen voir ons ende voir onse nacomelinghe mid desen brieve jairlijx tontfanghen van den goede voirscreven dat wi coften jeghens den here van der Lecke voirs. twee ende tseventich pond ende vijf scellinghe Hollandsm; ende wair dat sake dat dit gherechte van Capelle mitter tiende, woninghe, vere ende mitten lande voirs. niet jairlix zoe goed en ware alse twee ende seventich pond ende vijf scellinghe Hollandsn die wi hoir ende hoiren nacomelinghen dair op bewijst hebben alse voirs. es, zoe gheloven wi der vrouwen van der Dussen voirs. hoir ende hoiren nacomelinghen voir ons ende voir onse nacomelinghe te bewisen alsoe vele ghelts als hier voirs. es in goeden sekeren renten in Noirthollando, ende gheloven hoir ende hoiren nacomelinghen alle cost ende scade of te doene die sier omme liden souden. Voirt wair dat sake dat die vrouwe van der Dusse voirs. storve sonder wittachtighe gheboirte te laten, soe willen wi dat dese renten ende goed voirs. comen mach op heren Janne van Polanenp ende heren Willemq van Duvenvoirde, here van Oisterhoutr, onsen trouwen ridders, even ghelike te deelen, jof op den naisten die ghecomen ware s van heren Philips van Duvenvoirde. Voirt wair dat zake dat wi jof onse nacomelinghe dit goed jof renten lossen wilden, zoe moghe wijt lossen tallen tiden als wi willen om dese zes hondert ende vijftich pond Hollandst voirs. Ende ombieden onsen rentemeyster van Noirthollandu die nu es jof namails wesen sal dat hi der vrouwen van der Dussen jof die ghene die dese renten van ons houden sal jairlix late op boren ende ontfaen toit al sulken daghe alse die renten van den goede voirs. vallen sullen.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghen in Heynnegouwenv des woensdaghes na Alre Goids heylighen dach intw jair ons Heren M CCC XXXI.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heynn. AB.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
hier een geradeerd woord, mogelijk omme B.
f
Holl. AB.
g
Iohēs A; Jannes B.
h
te, boven de regel toegevoegd B.
i
1331 juli 26.
j
1331 augustus 15.
k
hier voirs., doorgestreept A.
l
tsyaers B.
m
Holl. AB.
n
Holl. AB.
o
Northoll. B.
p
Pollanen B.
q
Will. B.
r
Oesterhout B.
s
hier op, doorgestreept en geëxpungeerd A.
t
Holl. AB.
u
Northoll. B.
v
Heynn. AB.
w
in A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de vrouwe van der Dussen, dochter van Arnoud van den Dorp