Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X100r_577_1 B NH_G_X083r_577_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 100r, nr. 576 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 83r, nr. 566 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een seggen tuysschen den abt van Egmondea up die eenb zijde ende Jan vander Mye up die ander etc.

In de marge, door andere hand: Vander Mye. – Een streep door het begin van de tekst. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 548.

Willem grave etc. maken cond etc. dat wi van alsulken twye alse die ..abtc ende tgoids huys van Egmonde up die ene syde ende Clays van Abbenbroec van Adelissen sijns wives weghen, Jans dochter van der Mye, up die ander zyde onderlanghe hadden om alsulc leen goed alse Jan van der Meye vors. helt van den goidshuze van Egmonded, des si van beyden syden ane ons bleven, onse segghen darof uten: in den eersten zal Adelisse jof Clayse vor hore med tueen des goidshuys manne van Egmonde hor houd doen dat si van rechte leen volgher es van den goede vorscreven, ende des houds te doene heeft hor die ..abt om vrienscap om bede van ons ende van goiden luden verdraghen. Vort vor die hereghewade ende hor brieve te gheven so sal die abt up bueren die heele rente van al den leengoide vorscreven van desen naisten jare toe comende. Ende hier bi heft die abt f Claiseg vors. tot Adelissen sijns wives behouf dit goed verlied te leene te houden in manieren dat na Adelissen doit comen zal up hor kindere, ist zone ist dochtere ware ghien sone, ende van den broeder up den broeder, ende van den broeder up der zuster, ende van der zusterh up der zuster dar si storven sonder wittighe gheborte, ende also vort van kinde te kinde wittelic ghecomen van Adelissen live vorscreven, niet ant goids huys vors. te versterven alse langhe alze zone jof dochter jof suster jof broeder levet alse voirscreven es.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des sonnendaghes vor der Elf dusend magheden dach int jair ons Heren Mo CCC XXXIIIo.

a
Egmond. B.
b
die en een gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
c
digniteitspunten ontbr. B.
d
Egmond B.
e
Claes B.
f
hier voirs., geëxpungeerd B.
g
Claze B.
h
z onduidelijk A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van Egmond enerzijds en Nicolaas van Abbenbroek vanwege diens echtgenote Adelise Jansdr. van der Mije anderzijds