Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X102r_598_1 B NH_G_X085r_598_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. ] f. 102r, nr. 597 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 85r, nr. 587 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Broeder IJsbrant leesmeester vande Jacopinen tUytrecht.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge, door andere hand: Doet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 228.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande maken cont allen ludenf dat wi broeder Ysebrantg, den lezemeester van den Jacoppinenh tUtrechti, omme Gode ghegheven hebben te sinen live vijf pont Hollandsj tsjaers, ende bewisen hem die alle jare intenemen van onsen rentemeester ink Northollandl die nu is jof namaels wesen zal te Voirscoterm marct; ende ombieden onsen rentemeester voirs. dat hi hem die vijf pont voirscreven alle jare betale sonder andern ghebot van ons, ende dat hi dair of jairlix eene kennesse van quitancien van hem of van anders reckeliken luden neme jeghens ons mede te rekenen, ende van also vele sullen wi hem dair mede quiten.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zegheleo. Ghegheven te Zierixzeep des anders daghes na sente Symon ende Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo viere ende dortich.

[Dienstaantekening:]

G. Alewiniq; per dominum.

a
Will. AB.
b
Heynn. A.
c
Holl. A.
d
Zeel. A.
e
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Yzebrand B.
h
Jacopinen B.
i
tUutrecht B.
j
Holl. AB.
k
i verbeterd uit d A.
l
Northoll. A; Noirtholl. B.
m
Voirscotenr' B.
n
boven de regel toegevoegd B.
o
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
p
Zeerixe B.
q
..G. ..Alewini B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: broeder IJsbrand, leesmeester van de Jacobijnen te Utrecht