Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X106r_622_1 B NH_G_X088r_622_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 106r, nr. 621 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door andere hand: Northolland.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 88r, nr. 612 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dirc borchgrave van Leyden ende Justine borchgravinne van Leyden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 577, ad 1336 mei 6.

Vgl. het volgende nr. NH 623 en nrs. NH 628-631. – Voor de datering zie de opmerking bij het voorafgaande nr. NH 621.

Allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen lesen maken wi cond Dierica burchgrave van Leyden, ridder, ende Justine burchgravinne van Leyden. Want ic Diericb burchgrave voirs. tjair mere oud ende cranc ben also dat ic mijn ambocht ende mine heerlichede ende anders mijn goed, eyghen ende lien, niet bedriven en mach tot mierec eere ende oirbare, soe hebbe ic alle mine heerlichede ende al mijn ambocht ende al mijn goet, eyghen ende lien, ac wared dat gheleghen es, op ghedraghen enen hoghen edelen manne minen lieven ende gherichten here heren Willaeme ..gravef van Heynnegouweng, van Hollandh ende here van Vriesland, also langhe als ic leve te doen bedriven ende te verwaren tot zierei eren ende tot onserj oirbare; ende hier in sal hi enen man zetten bi onsen goeddencken die ons ghenoghet, k die onse heerlichede ende onse ambocht ende onse goed voirscreven bedriven ghelike mi selven, ende datter of verscint dat hi ons dair of gheve dat ons toe behoirt, ten ware of wi eneghe boeten quite lieten, ende minen heren den ..gravel voirs. dat hem toe behoirt. Ende hier mede begheren wi dat onse lieve here die ..gravem voirnoemt ons den burchgrave ende der burchgravinnen voirscreven ende der burchgravinnen twie kinderen alse heren Jannen Sceveno ende Jan Arndep onser alre lijf ende onser alre goed, ac wairt gheleghen es, neme in siere sonderlinghe bescermten, ende dat hi der burchgravinnen voirnoemt ghelove te houden na miere doyt in half den eygheliken goede dat ic laten sal boven der scout die wi sculdich sullen bliven ende kenliken es, ende dat hise houde in sulker lijftochte alse ic hoir ghemaict hebben mid ziere hant ende hi bezeghelt hevet, ende van onsen goede niet te verminderen ten zi bi onsen here den ..graveq ende bi ons bi ghemeenen over een draghenr; ende alle stucken sonder arghen lists.

Ende omme dat wi Dierict burchgrave ende Justine burchgravinne van Leyden voirscreven willen dat alle stucken voirscreven vaste ende ghestade bliven ende witteliken ende trouweliken ghehouden worden, soe hebben wi desen brief open bezeghelt mid onser beyder zeghelen. Ghegheven op sHeylichu Cruys dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Dirc B.
b
Dirc B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
d
waro A; wair B.
e
Willem B.
f
digniteitspunten ontbr. B.
g
Heynn. AB.
h
Holl. AB.
i
i verbeterd uit e A.
j
in de marge toegevoegd A.
k
hier die, doorgestreept A.
l
digniteitspunten ontbr. B.
m
..grave.. B.
n
Jan B.
o
Scevē A; Sceve B.
p
Aernd B.
q
..grave.. B.
r
ghedraghen B.
s
archlist, de r bovengeschreven B.
t
Dirc B.
u
sHeylix B.
Oorkonder: Dirk burggraaf van Leiden, ridder, en zijn echtgenote Justine, burggravin
Destinataris: graaf Willem III