Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X017r_161_1 B UT_G_X028v_161_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 17r, nr. 159 (primaire registratie).
Opschrift:

Idem.a

Ten gevolge van muizenvraat aan de bovenhoek van het blad is enig tekstverlies opgetreden.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28v, nr. 157 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Gijsebrecht uyten Goye.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 538.

Vgl. nr. UT 157, een eerdere uitvaardiging ten opzichte waarvan de onderstaande tekst enkele wijzigingen vertoont, alsmede nrs. UT 156, 160 en 165.

Wi Willemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi onse huy[s ten]e Goye mit den voirburghe ende mit der hofsteden dair thuys op staet [ten uteren] cante toe van der uterster cinghele buten der graft, dat ons Ghisebrechtf [uyt] den Goye ghegheven ende opghedraghen heeft voir onse manne teenen vryen eyg[hen] ende ghelovet heeft te waren als een vryg eyghen, Ghisebrechteh voirs. ende sineni erfnamen van ons ende van onsen erfnamen gravenj van Hollandk, mit den gherechten te Houtenl ende ten Goye alsoe als si van ons roeren, verliet ende verlient hebben van ons te houdene toit eenen rechten erfliene in alle der vriheden, van hoeghen ende van laghenm gherechten, als wise nu hebben, in diere manieren dat dit huys ten Goyen mit sinen toebehoiren voirscreven altoes onse opene huys wesen sal ende onser erfnamen grave van Hollando, soe wilke tijd dat wijs begheren omme onse oirloghep jof omme onse oirbair, ende dat Ghisebrechtq ende sine erfnamen ons dat huys rumen sullen als wijs te doene sullen hebben alse voirscreven es; ende alse wi thuys ghebesicht hebben ende wijs niet meer te doene en hebben in onsen oirloghe ende in onsen oirbair alse voirscreven es, soe sullen wi hem jof sinen erfnamen thuys voirscreven weder leveren ende sine scade ghelden diere hem ane ghedaen es, in alle den rechte ende in alle den wesene dat hijt ons leverde. Ende alle stucken sonder airchlist. Hier over waren onse trouwe manne hair Hugheman van Zevenberghenr, hair Willems van Duvenvoirde, ridderen, Jan van Zassenemt onse baliu van Zuythollandu, Gillijsv Boudijns sone onse baliu van Middelburchw, Willem Jans sone onse baliu van Zierixeex ende Jan sheren Gillijsy sone onse rentemeister van Zuythollandz.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Paisch dach int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
nl. het huis in Het Goy, zoals genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 160 A.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
tekstverlies in A tussen rechte haken aangevuld naar B (zie de kopnoot onder A)
f
Ghisebr. AB.
g
y gecorrigeerd A.
h
Ghisebr. AB.
i
vóór de s twee geradeerde letters A.
j
..graven B.
k
Holl. AB.
l
Houtē AB.
m
ghelaghen A.
n
na de e een geëxpungeerde en geradeerde n A.
o
Holl. AB.
p
oirlaghe A.
q
Ghisebr. AB.
r
Zevenb'ghē A.
s
Willaem B.
t
Zassenē AB.
u
Zuytholl. A; Zuuthol. B.
v
Gill. AB.
w
Middelb. AB.
x
Zier. AB.
y
Gill. A.
z
Zuytholl. A; Zuutholl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht uten Goye