Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001v_014_1 WI_G_X002r_014_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1v-2r, nr. [13] (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Vrouwe Machtelt van Voirne etc. ende die heere van Monyou, hoere man.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 596-597.

Omdat de rand van het blad naast het begin van de tekst is weggescheurd, is het volgnummer verdwenen en mogelijk ook een dienstaantekening verloren gegaan.

Vgl. het volgende nr. WI 15.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want die heerscepie van Voirne ende die burchgravescip van Zeellandb ende voirt alle dat goed dair here Gherard here van Voirne, burchgrave van Zeellandc, dair God die ziele of hebben moet, uytstarfd uytghenomen alsulc eyghen goed als hi in sinen lesten live vry hilt ende sijn eyghen was, vry ende los ane ons ghecomen es onsen vryen wille mede te doene, daer onse nichte vrouwe Machtild, vrouwe van Monyou ende van Valkenburch, heren Gherards dochter here van Voirne voirs., ons ommme vervolghet hevet arenstelike ende ghebeden dat wi hoir ende hoeren nacomelinghen gratie ende ghenaden dair of doen wilden, soe hebben wi met goeder voirsienichede bi onsen vryen wille onser nichten voirs. alsulke gratie ghedaen dat wi willen dat si alle dat goed ende heerscippie die onse neve die here van Voirne, hoir vader, van ons hilt in sinen lesten live, soe waert gheleghen es, van ons ende van onsen nacomelinghen houde ten rechten liene na den rechte ende ghewoente van onsen landee dair dit goed ende heerscippie es gheleghen, uytghenomen dair of twie hondert pond suarter Tornoysef tsyaers, den groten Tornoyseg voir sestien penninghe gherekent, die here Jan van Valkenburch, des heren van Monyou ende van Valkenburch voirs. broeder, jairlix hebben sal ende houden van ons te liene te sinen live, dair hi onse man of wesen sal, die wi willen dat hem die here ende die vrouwe van Monyou ende van Valkenburch voirs. van onsen weghen bewisen an dien selven goede ende ane alsulken goede alse weseliken es ende ons redeliken denken sal, of den ghenen die wi dair toe setten sullen van onsen weghen; ende na heren Jans live voirs. sullen die twie hondert pond suarter Tornoyseh tsyaers weder ane ons of ane onsen nacomelinghen comen. Voirt soe hebben wi meerre gratie ghedaen: wair dat zake dat onse nichte voirs. storve sonder wittachtighen sone te hebbene ende te latene van heren Diederic here van Monyou ende van Valkenburch, soe willen wi dat die here Diederic here van Monyou ende van Valkenburch dit voirnoemde goed houde te sinen live; ende wair oic dat zake dat onse nichte voirs. enen zoene na hueren live liete van den here van Monyou ende van Valkenburch voirs., soe soude die here van Monyou ende van Valkenburch voirnoemt dit selve voirs. goed na sijns soens doot hebben ende behouden toit sinen live also alse voirscreven es, ende na sinen live soe salt ghehelike ende al vry weder ane ons comen of ane onsen nacomelinghen. Ende also langhe als onse nichte ende die here van Valkenburch voirs. of deene van hem beyden of hoere nacomelinghen here van Voirne dit goed ende heerscippie houden sullen ende besitten, soe en sullen si noch hoere ghene niet doen moirdiken in enighen goede dat si van ons houden, het en si bi onsen oirlove. Voirt soe willen wi dat die vrouwen ende die joncvrouwe die huere duarie up dit voirs. goed met rechte hebben ende niet op zeker bewijst en sien, dat die vrouwe ende die here van Monyou ende van Valkenburch voirnoemt hem op zekeren goede alsulke duarie bewisen sonder vertrec als si houdende sien, ende dat bi ons of bi den ghenen die wi dair toe setten sullen van onsen weghen. Ende ware dat zake dat dese voirs. heerscippie ende dit goed ane ons verstorve alse voirscreven es, ende onse nichte joncvrouwe Jehane, heren Alebrechts dochter van Voirne, up die tijt levede, omme liefte die wi hadden tot heren Gherardei here van Voirne ende heren Alebrechte sinen sone, ende omme dat here Alebrecht met ons op ghevoet was, soe wilden wi joncvrouwe Jehanen onser nichten van dien voirs. goede also doen dat hoere vriende sculdich waren ons dair of te bedancken.

Ende want wi willen dat dit vaste ende ghestade blive alse voirscreven es voir ons ende voir onsen nacomelinghen, soe hebben wi hem desen brief open bezeghelt met onsen zeghele; ende hebben ghebeden onse lieven oem heren Janne van Heynnegouwenj, here van Byaumond, dat hi dit met ons beseghele alse onse man ende ghetughe. Ende wi Jan van Heynnegouwenk, here van Byaumond, omme bede ons lieves heren ende neven voirs. hebben wi desen jeghenwoirdighen brief met hem bezeghelt met onsen zeghele. Dit was ghedaen in onser vierscaren in der abedyen van Middelburch, dair over waren alse manne here Jan van Valkenburch, here van Born, here Arnoud here van Steyne, here Symon die bastaert, here van Bruele, here Jan van Valkenburch, des heren broeder van Valkenburch, here Florens van Bersele, here Hugheman van Zevenberghenl, here Wolfairt van Bersele, here Dieric van Brederoede, here Florens van Haemsteden, here Jan van Pollanen, here Henric van der Lecke, here Raes van Cruninghen, here Daniel van der Merewedem, here Jan van Meghen, here Muel van Bintsvelt, here Nyclaes Kervinc van Reymerswalen, here Willaem van Outshoirne ende here Symon van Benthem, ridderen, Raes van Liedekerc, Arnoud van Haemsteden, Clays van Berselen, Gherard van der Maelsteden, Jan van Cruninghen, Florens van Bersele, Jan van Reynesse, Tielman die Moelnair, Hollander van Reymerswaleo, Boudijn van Baersdorp, Willaem Jans sone uyt Duveland ende Bollaird Bollairds sone, knapen, meester Clays Stuuc, meester Clays Merrep ende Gherard Alewijns sone, onse clerken. Ghegheven in Middelburch des dinxendaghes op sinte Baven avonde int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

a
Heynn. B.
b
Zeell. B.
c
Zeell. B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
e
l verbeterd uit z B.
f
Torn. B.
g
Torn. B.
h
Torn. B.
i
Gher'de B.
j
Heynn. B.
k
Heynn. B.
l
Zevēberghē B.
m
M'ewede B.
n
Reym'swale B.
o
Reym'swale B.
p
M're B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: vrouw Machteld, dochter van heer Gerard heer van Voorne, echtgenote van heer Dirk heer van Montjoie en Valkenburg
Namen: