Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X005r_029_1 WI_G_X005v_029_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 5r-5v, nr. 28 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Vgl. nrs. WI 28, 30-34, alsmede nrs. WI 42 en 49.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen lude dat onse ghemene manne ende ghemeente van onsen lande van Nortbeveland voir ons ende voir onse manne gheloveden ende wilcoirden, omme dat si Nortbeveland bi hem selven niet winnen en mochten, dat wi met onsen ghelde Nortbevelandc vorschen ende droghen souden ende dat ghelt weder an hem verhalen, an al haren goede wairt arve, wairt tiende, ambocht, molen if soe wat goed d si hadden. Ende als wi tland voirs. hadden doen vorschen soe soude elc man sine hant slaen an sijn land ende an sinen dijc, ende dien dijc selve verwaren; ende die des niet en dede, soe souden wi mitten lande ende mitten dike onsen wille doen. Ende want in die prochye van Campen Hughe Pauwels Arnds soens sone hevet laten legghen III ghemete ende XL roede, Jan Pieter Deckers sone III½ ghemete ende LIII roeden, Pieter die Raed ses ghemete XX roeden min, Bette Willems sone I½ ghemet ende een half vierendeel, Jan Gherolfs sone I½ ghemet ende XXVII roeden, item in tNortambocht van Wissenkerke Hughe Porterse kindere III½ ghemete, Pieter van der Ee III½f ghemete ende XC roeden, Hannekijn Mugghen sone zeven vierendel dat men hiet Costijns land, Philip Hughe Prix sone een vierendel, Jan metten Ghelde een half ghemet, Pieter Betten soens kindere anderhalf ghemete XXX roeden min, Conpayn een ghemet ende XIII roeden, Aechte Oem Hannen een ghemet ende XXV roeden, Elline Smutersg dordalf vierendel, ende in Gherolfs dijc Beye Pieters sone VII ghemete ende XVIII roeden lands, die si hem niet bewonden en hebben noch den dijc verwaert zeder die tijd dat wi Nortbeveland hadden doen winnen ende gheverschet was, ende onse ghelt up dat land uyt gheleyt es bi vonnisse van den ghesuoren, ende dit voirscreven land van onsen weghen ghevroent es met allen rechte; soe hebben wi al dat voirnoemde land ghegheven in vryen eyghen Willaemh Clays sone met alsulken laste als up den voirs. lande staet van den ghelde dat wire voren uytgheleghet hebben, ende van sinen ane beloepe van den ghelde dat wi voir tghemene land van Nortbeveland uytgheleghet hebben jof uytligghen sullen, ende gheloven hem al dit land voirs. te wairne als wi sculdich sien te doene.

In orconde etc. Ghegheven tot Zierixzee des manendaghes na sinte Lucas dach int jair XXXVII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielemi de Merewedej et dominum Nycolaumk Kervink.

a
nl. Noirtbevelant, zoals in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 28 B.
b
Heynn. B.
c
Nortbevel. B.
d
hier en hierna om enkele gaatjes in het perkemant heen geschreven B.
e
Port's B.
f
½ onduidelijk B.
g
de vijf stokken tussen S en t niet eenduidig te lezen B.
h
Will. B.
i
Da. B.
j
Me'wede B.
k
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem Nicolaasz.