Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-r_065_2 WI_G_X009v_065_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9v-9bisr ([10r]), nr. 64 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

a meester Bette Bliec.

Een streep door het begin van de tekst. – In de ondermarge van f. 9v: Zelant. I. – Ernaast de custode: Naist coemende. Ende ombieden onsen rentemeyster van Bewesterscelt in Zeeland die nu is of.

Het blad volgend op f. 9 is ongenummerd; een moderne hand schreef er met potlood 9 bis op. Vanaf het volgende blad lopen de twee middeleeuwse nummeringen uit elkaar: de arabische nummering hervat aldaar met het nummer 10 (en houdt derhalve geen rekening met het aanvankelijk overgeslagen blad), de romeinse nummering vervolgt met XI. Aangezien na f. 46/XLVII de romeinse nummering ophoudt, wordt in de editie de arabische aangehouden, gevolgd door het romeinse nummer tussen haken, zolang als dat geschreven wordt. – In de ondermarge van f. 9bisr: Zelant. II.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi meester Bette Bliec, onsen trouwen clerc ende physisine, ghegheven hebben ende gheven ter tijt toe dat wi hem van alse goede gheestelike renten versien hebben jof van provenden, voir ons ende voir onse nacomelinghe, omme menighen trouwen dienst dien hi onsen voirvorders ende ons ghedaen hevet ende noch doen sal, XXX lb. Hollandsc tsyairs, den groten Tornoise voir VIII d Hollands gherekent, wilke XXX lb. Hollands tsyairs voirscreven wi meester Bliec voirs. bewijsen jairlix in tenemen an onsen rentemeyster van Bewesterscelte in Zeeland die nu is of namaels weesen sal, diene helfte te meye ende dander helfte tote Bamissef dair na naist comende. Ende ombieden onsen rentemeyster van Bewesterscelt in Zeeland die nu is of namaels wesen sal dat hi alle jare meester Bliec voirs. uutreke ende betale ten termine voirscreven die XXX lb. Hollands tsyairs voirnoemd, ende dair of neme alle jare sine opene brieve van quitancien jeghens ons mede te rekenen; ende van alsoe vele sullen wi u jairlix quiten in juwer rekeninghe mit dien brieve.

In orconde etc. Ghegheven tote Bincs des woensdaghes op Alre heylighen dach int jair XL°.

a
hier een onduidelijke afkorting B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
d
hier ontbreekt wel de aanduiding voor 'penningen' B.
e
Bewest'scelt B.
f
1 oktober.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Betto Bliec, grafelijke klerk en arts