Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X037v_255_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 37v (38v), nr. 240 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Zwindrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 600-601.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwenb, van Holland etc. maken cond allen luden dat onse meene manne van Zwindrechtc, om ghebrecd dat si hadden an die mate van horen lande in Zwindrecht, vor ons quamen ende vor onse manne in die vierscare in Zwindrecht dat wi te rechte zaten, ende wilkorden hem alle datmen al tland van Zwindrecht meten zoude; ende wiemen vonde bi der maten dat te veel lands hadde, die soudet over gheven den ghenen die te luttel hadde bi den dijcgrave ende ghezuoren alse weseliken ware. Ende want dit land vermeten es ende die mate niement weder seyde doe mense mat, so segghen wi die mate ghestade te bliven; ende die sijn land mijnder ghevonden es dan sijn beloip, die selmen van den lande dat over vonden es sine grote gheven alze wezeliken es bi Hughen van den Woude, bi den dijcgrave ende bi den hiemrad, est in hoeft lande este in volgherlande of in ghemeenten lande. Mar so wie ghelovet hevet selve jof bi sinen wairden boede ghelt te gheven van den lande dat hem thover ghemeten es, jof ghelt in te nemen van den ghenen die te luttel hebben, dat die mid ghelde onderlinghe vereffen, jof mid horen eede doen dat si huere warde bode des niet gheloeft en hebben. Voirt salmen ghelden die note verleden bi Hughen van den Woude, bi den dijcgrave ende den hyemraeds alse weseliken es, ten sie dat sijt ten ber gheloeftf hebben. Voirt sullen die dijcgrave ende die hiemraders van Zwindrecht verclairsen in Scoblands achtendel dat land dat si te grote meten sien, hoe veil des hoefts lands es jof volgherlands es: coemt bi deser maten yet tover, dat sel den ghemenen lande te baten comen; ende ghebraker yet ane datmen hem allen niet voldoen en mochte, dien commer sout tghemeneland ghelden. Voirt want wi verstaen dat een man in Zwindrecht es die dijc hevet ende ghien land en hevet, so segghen wi dat dat achtendeel daer die dijc in leghet dien manne sine grote van den lande bewisen, sine moghet mid recht up een scoudigher bringhen. Ende onbieden u Hughe van den Woude ende onsen dijcgrave ende den hiemraders van Zwindrecht dat ghi sonder vertrec elken man up sijn land bringhet, jof sijn ghelt dair of hebben doet alse vorscreven es, ende dat uut pandet jof in panden doet van den ghenen dair tghebrec ane es; ende wat ghi hier toe doet, dat sullen wi ghestade houden. Ende des en laet niet.

Ghegheven te Zierixzee des woensdaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Nycolaumg Kercving et Tielman Moylnaerh; G.A.

a
Zwindr. B.
b
Heynn. B.
c
Zwindr. B (deze naam hierna steeds zo afgekort).
d
ghebec B.
e
elst met de l geëxpungeerd B.
f
tē b'gheloeft B; betekenis onduidelijk.
g
Ny B.
h
Moylnar B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: ingelanden van Zwijndrecht