Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045r_295_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45r (46r), nr. 280 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Matheus van Buerena.

In de marge, door andere hand: Nota. Ista littera non est bene correcta, et verob est cum alia littera imperatricis ex suis originalibusc registrata in libro XII, f.o XXVIII.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De notitie in de marge, door een 16e-eeuwse hand, verwijst naar het register XII Oistrevant, daterend uit de jaren 1382-1404 (Van Riemsdijk, Tresorie, p. 564-565, nr. 97; AGH 66), alwaar op f. 28r-v in de eerste helft van de 16e eeuw de twee genoemde oorkonden zijn ingeschreven, blijkbaar naar de originele uitvaardigingen; de onderhavige oorkonde staat aldaar op f. 28r. In onderstaande tekst, gebaseerd op nr. WI 295, zijn de varianten uit dat latere afschrift geannoteerd onder het sigle C.

Vgl. ook nr. WI 330, een wijziging door keizerin Margareta van deze jaarrente.

Willemd ..grave van Heynnegouwene etc.f maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe Matheuse van Buereng omme trouwen dienst die hi ons ghedaen hevet ende noch doen mach XX lb. Hollandsh tsyairs, die hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghen houden sal ten rechten liene, die wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende tontfane tot elken Bamissei ane onsen tienden j in Riederk ambocht, ende gheleghen is anet tene endel biden oister Waeldam streckende westwairt tote heren Jans tiende van Berendrechtm toe, dair of dat die eersten termijn wesen sal te Bamisse naeste comende; ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollando die nu is of namaels wesen sal dat hi Matheuse voirs. endep sinen nacomelinghen die XX lb. Hollandsq alle jare up den termijne voirscreven r intenemen ende tontfane up den tiende voirs., welken tijden dat hi dens tiende vercoept of doet vercoepen van onsen weghen, ende Matheuse voirs. of sine nacomelinghe dair of zekerhede late ontfaen, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ter tijt toe dat wi die XX lb. Hollandst tsyaers Matheuse voirs. of sinen nacomelinghen in anderen steden up goeden goede bewijst sullen hebben.

In orconde etc.u Ghegheven tDordrechtv op den tiensten dach van maerte int jair XLow.x

a
Bue'n B.
b
moeilijk leesbare afkorting ve'o(?) B.
c
orignalibus B.
d
Will. B.
e
Heynn. BC.
f
van Hollant, van Zeelant ende heere van Vrieslant i.p.v. etc. C.
g
Buren C.
h
Holl. B; Hollants C.
i
1 oktober.
j
hier die wij hebben C.
k
Rijder C.
l
onduidelijke lezing anet(?) | t'e en̄ B; an teen eynde C.
m
Berēdr. B.
n
st deels bedekt door een inktvlek B.
o
Zuutholl. B; Zuythollant C.
p
of C.
q
Holl. B; Hollan. C.
r
hier bewise C.
s
die C.
t
Holl. B; Hollan. C.
u
desen brief besegelt mit onsen segelle i.p.v. etc. C.
v
tDordr. BC.
w
ons Heeren duysent CCC ende viertich i.p.v. XLo C.
x
hierna nog de dienstaantekening S(igillavit) F. de Haemst. C.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Matheus van Buren