Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056v_368_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56v, nr. 352 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Schoorle.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 615-616, ad 1339 februari 5.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Janne van Pollanen, heren Willaem van Outsoerne, heren Jacob van der Binchorst ende heren Simon van Benthemb, ridderen, Janne van Sassenemc, Aernoude van den Dorpe, Heynric heren Dirx zoen, Willemd den Cuser, Gheret Heynen zone ende Gherete Aelwijns zoene vercoft hebben onsen goeden luden van Scoerle in vryen eyghen him ende hore nacomelinghen eweliken te dueren onse Rekele, land ende water, ligghende tusken den Rekeldam ende den ban van Berghen, ende tusken Scoerledijc an die Rekele ende den palen van Vrijsdijc, die wesen sullen acht ende twintich voete van Vriesendijc ter Rekelwaert, intemeten ende te besceyden bi onsen rentemeester van Kenemerlandf ende van Vriesland, omme vijftalf hondert pond Hollandsg, dair si Willem den Cuser, onsen rentemeester van Kenemerlandh ende van Vriesland, toit onser behoeffi ghenoech of ghedaen hebben; ende gheloven onsen goeden luden voirscreven ende horen na comelinghen voir ons ende j voir ons na comelinghen van desen lande voirscreven recht warent te wesen, ende omme te waren voir elken man als men een vry eyghen sculdich is te waren. Ende alle dinc sonder arghelijst.

In orconde etc. Ghegheven des vridaghes na onser Vrouwen dach ter lijcht misse int jaer XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
Benthē B.
c
Sassenē B.
d
Will. B.
e
Gher. B.
f
Kenem'land B.
g
Holl. B.
h
Kenem'land B.
i
de laatste letter verbeterd uit t B.
j
hier ende herhaald B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de goede lieden van Schoorl