Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 13r-15v, nr. 26 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Boven aan f. 13v: Vlissingen.

In de marge bij het begin van de lopende tekst, door een andere hand: Vlissinghe. – Aan het einde van de tekst, f. 15v, door een derde hand: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 12v-14v, nr. 26 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).

Onderaan f. 12v de custode: Int eerste gheven wi alle den coepmannen die onse haven etc. Erboven een geradeerd onleesbaar woord beginnend met een s. – Aan het einde van de tekst, in de ondermarge van f. 14v, door een andere hand de aanzet (het eerste afkortingsteken) van Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 156-160, naar ‘Perkament MS. van Coninck Willem pag. 21-24’ alsmede naar AGH 303.

Ter aanvulling en verduidelijking van de tekst is op enkele plaatsen de lezing van Van Mieris in de noten opgenomen.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Van vasten gheleide te vaerne ende te keerne binnen der pord ende binnen der havenea. I.b

Van hoemen porters sal ontfanghen. II.

Van vorbodenc te makene ende hoemen visch ende harinch betalen sal. III.

Van hoe men scout winnen sal dat boven XL s. loept. IIII.

Van waermen porters daghen sal. V.

Van goede binderd pord ende bin der havenene te bringhene. VI.

Van scoude diemen vore scepene zekert. VII.

Van weke marcte. VIII.

Van wie onsen Here ende onser Vrouwen vloekede. IX.

Van vrede te nemene. X.

Van die jeghens I portre mesdoet buten der vrihede. XI.

Van wie I man leemt binder vrihede. XII.

Van die I man wont. XIII.

Van die den andren slaet of loghenstreet. XIIII.

Van die verbodine wapenef draghet binnen der vrihede. XV.

Van die recht wille hebben van I portre. XVI.g

Van wie I ballinc huzede ofteh voerde in sijn scip i die verbannen ware. XVII.

Van die tej yemens stride gaet buter pord. XVIII.

Van die ghewapender hand coemt te stride. XIX.

Van die den andren thuus soect. XX.

Van coeplieden ende van vischers die buten onser graefscepe wonen. XXI.

Van porters te bannek te doene op den dijc. XXII.

Van die scepene wedertl in ghebanre vierscarne. XXIII.

Van die de chore breecht an enighen scepene binder vierscerne. XXIIII.

Van die wijn valschet. XXV.

Van porters te campenem. XXVI.

Elc portre sal I man van buten doen scependoem. XXVII.

Van die wapine draghet binachten die verboden sijn. XXVIII.

Van die den andren sijn goet ontcrachto of met forsenp neemt. XXIX.

Van twiste die ghesciet, eist bedaghe eist benachteq. XXX.

Van die joncvrouwen of joncwijfr ontleet die te deser vriheit behord. XXXI.

Van porters lande te ghiftene. XXXII.

Van hoeman wesekijnss goet zekeren zal. XXXIII.

Van so wie messeit of twist maechtt bin der pord. XXXIIII.

Van porters te pandene binder graefscepe. XXXV.

Van die ten brande niet ne quame. XXXVI.

Van mordbrande. XXXVII.

Van die den baeliu vermaent van sheren weghe twist te belettene. XXXVIII.

Van die valsche eede sueerd of orkonde. XXXIX.

Van die enich wijfhoeft ontleet jeghens haren wille. XL.

Van quaden gheruchte. XLI.

Van hoe die baeliu zueren sal der pord ende elken man recht te doene. XLII.

Van als die baeliu omme scepene sent. XLIII.

Van wieu binder vriheyt ghevanghen word. XLIIII.

Van die den andren doet bezetten. XLV.

Van te doen maelne. XLVI.

Van porters toelne vri te vaerne binnen onsen lande. XLVII.

Wi Willemv grave van Heneghowenw, van Hollandx, van Zellandy ende here van Vriesland, allen den ghenen die dese jeghenwordighe lettre sullen sien of horen lesen, saluyt met allen goede ende kennessen der warheden. Want het van rechte ons ende anders landsheren toe behord ende onse ambocht es onse land, onse goet te beterne ende onse onderzaten te starkene ende te verbeterne daer wi moghen, so hebben wi omme den ghemeenen orbare ons lands enterz lude van onsen lande ghemaect ene niewe havene in onse pord te Vlissinghe; ende omme die havene te beterne ende die pord voers. te meersene, ende oec omme dat alrehande lude moghen comen daer behoudelike ende elc coepman daer moghe comen ende keren met haren goede in sekeren bescermte ende in goeden payse, so hebben wi ghegheven ende gheven der voerseider pord ende alle den ghenen diere in wonen of sullen hier na in comen te woenea', binnen de marken die hier nab' ghescreven staen, sulc recht ende sulke vriheit als hier na volghen sal, behouden onser heerlicheden ende behouden allen andren vriheden die onse vorders of wi enighen andren luden of stedenc' ghegheven hebben met brieven ende bezeghelt. Dats te verstaene dat dese vriheit voers. duren sal ende beghinnen van Cavelardsd' weghe also uute' tote der garndebbenf' toe, ende also omme gaende als die here wech oesten coemt tote den molenwatre toe, ende binnen den utren cante van den dike van den molenwatre tote ande gaerndebbeg' recht uteh'.

1. Int eerst gheven wi allen den coepmannen die onse havene ende onse pord voers. soeken of daer in comen seker ende vast ghelede daer ende anders waer in onsen lande met haren goede ende meisniede, behouden ons rechts; het en ware onse rechte viande van ons selven of van onsen vorsaten.

2. Vord so willen wi dat ons baeliu, scepene ende Raet moghen ontfanghen lude die hem orbarlic denken ende nuttelici' den here ende der pord; ende wi willen dat alle die ghene die binnen der vrihede van Vlissinghe woenen of comen sullen te woenej' moghen coepen ende vercoepen, tappen, backen, brouwen ende alrehande coepmanscepe die si hebben met haren goede hare orbare doen na dien dat hem nuttelic ende orbarlic sal denken, so waer dat si daer binnen wonen ende ende poerters sijn.

3. Vord so mach onse baliu met den scepenen vorbodek' maken die den here ende der pord nuttelic sijn. Ende so wat manne die verschen vichl' coept jeghens I andren, of harinc, die sal hem betalen met ghereeden ghelde of sine ghemoede hebben also dat hijs hem belovet, eer hi van siere bord vard; jof te neen, die ghene die hem dien vichm' of den harinc vercoft hevet mach hine met sinen gheselscepe houden an sijn bord tote dat hi sine ghemoede hevet, sonder verbornesse.

4. Vord van allen andren scouden die deen n' den andren sal eyschen, en sal niemene den andren moghen verwinnen dat boven XL s. Tornoiso' loept, hine hebbe hulpe van III scepenen of meer; ende beneden XL s. Tornoisp' met III wittachtighen porters die de baliu ende q' scepenen kennen dat si wittachich sijn.

5. Vord ware yemend die onse porters dede daghen van zaken dat den waerliken rechte toe behorde of van scoude anders danne te haerre vierscarne van der vriheit voers., die verborde X lb. Tornoisr' jeghens onss' ende de pordt' I lb. Tornoisu'.

6. Vord soe wie sijn goet bider zee of bi den watre bringhet inv' die vrihede ende dat goed yemene borghet, es hi portre es hi gheen, die mach sine scout winnen, hoe groet dat si es, met orkonden van III scepenen of mit meer, of met orkonden van III lijfcoepluden of met meer die de baliu entie scepenen wittachtich kennen ende die porters sijn.

7. Vord so wat scoude men zekerd op enen dach te gheldene vore III scepenen: diet niet ne ghelt, coemt hi binder pord men salne manen thans te gheldene sine scout; ende doet hijs niet, die rechtre salne houden, of die ghene moet setten enen portre te borghe te gheldene binnen viertiendaghen. Ende willen dat binnen der vrihedenw' voers. sullen wesen alle saken te berechtene ende daer binnen IX scepenen ende II raetsmannen die burghemeisters zullen wesen der pord orbare te doene metter pord goede, ende die zullen wi selve kiesen ende doen zueren ofx' den gheneny' dien wijt bevelen met onsen openen brieven.

8. Vord so willen wi ende gheven hem ene weke marchtz' up den dinxendach.

9. a'' Voerd wat manne ofte wijf die Gode onsen Here ofb'' onser Vrouwen siere moeder onhoveschelike nomede, vloekede of mesprake of lachterde, die sal verboren I lb. jeghens ons ende der pord V s.; ende die des niet ghelden en mach, die sal men werpen int watre vanden hovede. Ende so wie die vrede brechtc'', die verbord sijn lijf ende sijn goed.

10. Vord so mach onse baliu met II scepenen of met meer of met II wittachtighen porters ofte meer enen vrede nemen van allen twisteliken saken, ende II scepenen met I wittachtighen portre ende I scepene met II wittachtighen porters, jof die prochipape met II scepenen of met IId'' wittachtighen porters. Ende dit sal die maniere wesen van den vrede te eischene: men sal segghen ‘Ic vermane u eens vreden van cherene'' weghen’. Die dien versuighet enewarven, hif'' verbord X lb. jeghens ons ende der pord I lb.; versuighet hine anderwarf, hi verbord des selves; ende versuighet hine derdewarven, hi verbord des ghelijcs, ende danne sal die ghene seghen diene eescht: ‘Desen vrede ghebiedic jug'' te houdene op u lijf ende up u goet’, ende gaen wech. Brake hine hier nah'', hi verborde sijn lijf ende sijn goed jeghens ons als of hine met der hand ghegheven hadde, word hiere of verwonnen in die vierscarne met III secpenen of met meer. Ende elc portre mach tsgraven vrede gheven, als eist buten vore sgraven man.

11. Vord die enen portre van Vlissinghe mesdoet buten der vriheit voers., eist in mesprise, in leempten, in wonden of in doetslaghen, dat sal men hem betren ende soenen ghelijc I edelen man in Zelandi''. Ende so wat men elken man binnen der vriheit voers. mesdoet, salmen betren twiscatte; ende so wie enen man doetslaet binnen deser vriheden, verbord sijn lijf ende sijn goet.

12. Vord soe wie enen man daer binnen leempte, dat sal hi twiscatte betren, ende dit sullen die scepenen wisen ende onse baliu berechten; ende wat dat III scepenen of meer metten baliu wisen, dat sal rechtj'' wesen ende ghestade bliven.

13. Vord soe wie enen man wont, verbord jeghens ons III lb. ende jeghens de pord X s.; ende doresteecht hine of woent datter been ute moeten, dat es dobbel.

14. Vord wie den andren trecht bi den hare in arren moede of slaet of steket metter vust of werpt ter aerden, verbord jeghens ons I lb. ende der pord I s.; vord so wie den andren loghenstreept of lelichede doet met versprekene, verbord jeghens ons X s. ende der pord V s.

15. Wie so draghet binnen der vriheden voers. lomberds mes, priem, corcoeyscolvek'' of andre verbodene wapine diere ghelike, verbord jeghens ons III lb. ende jeghens der pord I lb.; ende wonterel'' enen man mede, hi sal verboeren dubbel boete als voers. es van simplen wapine.

16. Vord so wie scependoem begheerd van sinen portre, hi salne doen daghen ter vierscerne; ende die ghene die menre daghet niet en es te jeghenm'' worden'' ende in Walgreno'' es, men salne daghenp'' ten eersten dinghe daghe als men sal dinghen. Coemt hi danne niet vord recht te plieneq'', men salne verbannen, ende hien sal niet wesen inlansr'' eer hi scependoem ghedaen hevet; ende sijn ban sal wesen II s. Ende die hem die scout eeschet, die sal die scout ghewonnen hebben, eist dat hijs kennesse hevet als vore screven es.

17. Vord so wie van onsen baliu met scependome word verbannen van deser chore, wie datne huusde of voerde binnen sinen scepe, word hiere of verwonnen met III scepenen die verbord jeghens ons X lb. ende jeghens de pord I lb.; ende hi sal ghelden des mesdadichs scout.

18. Wie so buter vrihede gaet ghewapender hand tes'' enigher gaderinghen, die verborde jeghens ons X lb., der pord I lb.

19. Vord soe wie coemt tenen vechtelike ghewapender hand, hine helpe den baliu ende den scepenen den twist bevellen, verbord jeghens ons I lb. ende der pord X s.; ende dat sal wesen des baeliuwes ende der scepene proevene ende verclaersen.

20. Vord so wie binnen deser vriheden den anderen thuyst'' soect ghewapender hand, hi verbord jeghens ons X lb.; ende hi daer op hem vecht, jeghens die ghene di hi besit X l. enter pord I l. Ende soect iement den andren in eens porters huuys ende op hem vecht, hi verbord jeghens ons X lb. ende jegens die hi soect V lb. ende jeghens den ward van den huze V lb., ende elc van deru'' soekers helperen sal ons ghelden III l. ende der pord I l. Ende wat scaden binnen den huze ghesciet, salmen ghelden tviscatte, ende dat buten ghesciet eenscatte; ende dit al bi scepenen orkonde.

21. Wi gheorloven coepluden ende vischers die buten onser graefscepe wonachtich sijn ende comen in onse havene omme onse pord te beterne wat mallic andren binnen hare scepe mesdoet, uytghenomen menke ende doet slach: dat willen wi dat hare meisterscep berechtv'' binnen haren scepe, sonder verboernesse.

22. Wie so buten deser vriheit woent ende enen portre verbannetw'' op den dijc of op weteringhe, die ban en mach niet wesen tote den daghe dat die ghene coemt vore scepenen bin deser vriheit met sinen scepenen van buten ende doen verstaen ter vierscarne den ban; dan zullen die baliu ende x'' scepenen van gheens goedey'' ghelden den ban, ende die ban ne sal niet wesen boven II s. Ende dat ghelt dat die scoutete daer in leghet, sal hi twiscatte weder hebbenz'' over dwers nachts, ende dat bi scepenen.

23. So wanneer die baliu in ghebanre sprake maent scepenen bi haren ede, so wie die scepenen wederseghet die die maninghen voren seghet, die sal hem betren X lb. ende elken scepene die hem volghet III l., ende hi verbord jeghens ons X l. ende der pord I l., word hijs verwonnen met III scepenen. Lachterd een scepen enen portre in ghebanre sprake ende hijt betoghet ende met III scepenen verwonnen word, hi salt hem betren I lb. ende ons I lb. ende der pord V s.

24. So wie die chore brecht an enen scepene binnen der vierscarne in ghebanre sprake met vechtene buten des scepenena''' scout, word hijs verwonnen met III scepenen hi verbord X lb. jeghens ons, jeghens den scepenen X lb. ende der pord I lb.; ende ware oec enich scepen die des ghelijcs dede opb''' enen portre, hi salt hem betren V l. ende ons I l. ende der pord I l. So wat evele datc''' ghesciet binnen ghebanre vierscerne, dat salmen betren vierscatte.

25. So wie so wijn menghet met watre of met andre wulnessen, hi verbord jeghens ons V l., der pord I l., ende den wijn verloren.

26. Vord sone willen wi niet dat enich portre den andren campt of dat enich man van buten enighen portre van deser vriheit moghe campen.

27. So wie van buten coemt claghen op enen portre van deser vriheit, die portre sal hem doen scependoem; ende doet hijs niet, men salne verbannen ende des bans ensal hi niet quite worden eer hi hem scependoem hevet ghedaen. Beclaghet oec een portre enen man van buten, hi moet hem doen altehans scependoem.

28. So wie die verbodene wapine draghet benachte anders dan hi bedaghe draghen mach, hi verbord dobbel boete.

29. So wie den andren sijn goet ontcracht of met fursend''' neemt in siere jeghenwordicheden, die salt hem betren vierscatte, ende hi sal jeghens ons verboren V l. enter pord I lb.; ende die hem sijn goed nemet heymelike, dat sal diefte wordene''' bekent, ende men salne hanghen word hiere mede ghegrepen of betughet alse recht es.

30. So waer III wittachtighe man bi haren eede ene twistelike zake vord brenghen an den baliu ende an die scepenen, daer sullen die scepenen up orconden ende wisen, eist bi nachte eist bi daghe; ende so wat benachte ghesciet dat salmen berechten bi verescenef''' ende bi vonnesse van scepenen.

31. So wat joncfrouwen of joncwijf ontloept met enen man beneden haren jaren die binnen deser vriheden behoerd, die maken wi afdeelachtich alre erven ende alles goeds dat hare vang''' rechte an comen mach, het ne si dat men hare gheve bi ghenaden.

32. Vord so ne sal gheen portre noch ne mach ghifte gheven van lande sonder vore scepenen van der vriheit voers. Oec en sal niement van buten enen portre ghifte gheven van lande het ne si vore scepenen van buten.

33. Vord sone sal no maechh''' no vriend ne gheens wesekijns goet hebben, i''' sine doen hem vaste zekerheit binnen der vriheit.

34. Waer dat enich man van j''' buten quaem binnen der pord voers. ende daer messeide in twistek''' of in andre zaken, ende die baliu metten scepenen came ende vermaende hem rechts of vreden ende hi des overhorich ware, die baeliu entie scepenen sullen gaen ter vierscernen ende doen die clocke luden die ghemeente mede te hope te doene, den ghenen die dus overhorich es mede te dwinghene rechts te plienel''' ons enter pord. Ende so wie ten clocken slaghe gheluytm''' niet ne comet, verbord III lb.n''' jeghens ons ende jeghens de pord I l., word hijs verwonnen met III scepenen. So wie die clocke luyt buten ghemenen rade der scepenen, die verbord jeghens ons sijn hand, het ne ware dat hi onvroet of dronkeno''' ware jofp''' so jonc dat hi niet bejaerd en ware; ende dat sal staen ter scepenen proeve joft also es. Ende eist dat dese overhorigheq''' ontgaet, die baliu metten scepene sal daghen den ghenen binnen den derden daghe weder te comene ende recht te pliene; ende coemt hi niet, men salne bannen, ende die ban sal gheduren toter''' dat hi binnen der pord ghehouden word. Ende so wat saken die ghescien binnen der vriheden voers., die salmen niet hogher ghelden danne vierscatte.

35. Vord sone salmen nerghent binnen onsen lande ghenens''' portre van Vlissinghe panden noch houden, het ne si vore sijns selves scout.

36. So wat men enen man doett''' die te brande coemt te helpene ende te utene, dat salmen hem betren vierscatte; ende onse boeten sullen wesen vierscatte ende der pord also, word hijs verwonnen met rechte.

37. Wie so verwonnen word met III scepenen van mordbrande, die hevet verbord zijn hoeft so wanneer dat die pord onsteken es. So wie III scepenen ontseghet sijn huys te brekene, die verbord jeghens ons X lb. ende der pord I l.; ende weesu''' huus menne aldus omme orbare daer ter neder werpt, dat salmen ghelden der scepenen goet dinkene. Wie dat sijn vier so wacht datter III huze of boerne, hi sal elken die sijn huys verbarnt ghelden X lb., ons III l., v''' der pord I l.; so wie diew''' sijn vier so bewaerd datter help gheroep of coemt, hi salt onsx''' betren I l., der pord X s.

38. Wanneer so die rechtre vermaent enen portre dat hi hem bi sta in hulpen binnen der vriheden twistelike saken te belettene, diet hem wederseghet hi salt ons betren X l., der pord I lb. Ende des verwonnen word met III wittachtighe porters, ware oec dat land were of jeghens onse viande of ballinghe of quade wichte te vanghene, die met hem niet ne voere ende dat versate, hi verborde X l. jeghens ons ende der pord I l.; mar tote elneghene andren zaken en sullen si met den baliu sculdich sijn te vaerne, wine onbiedent hem met onsen openen brieven.

39. Vord so wie ter waerhede vonden worde ende gheproevet dat in enen valschen eet sueerd, diene sal nemmermeer orkonde moghen draghen van ghenen zaken, no hine sal nemmermeer in scependoem gheset werden no gheen ambocht dat onser pord voers. an coemt; ende des ghlijcs van valschen orconden.

40. Vord wie een meysen kindy''' jof joncfrouwe ontfoerde met crachte jeghens haren wille, weder dat si tharenz''' daghen comen es of en es, die sal verboren thoeft.

41. Vord ware enich quaet wicht binnen der pord voers. van quaden gheruchte diemen met scepenen niet verwinnen mach openbaerlike, dat willen wi dat onse baliu met scepenen berechte ende dien castie, eist met banne of met andren zaken.

42. Ende so wie onse baliu wesen sal in die stede, die sal swerena ten heilighen dat hi bi deser chore ende bi deser wet recht doen sal elken man dies beghard, sonder arghenlist.

43. Ende ware iement die recht begharde an den baliu ende an die vriheit voers., ende die baliu omme scepenen sende dien man recht te doene, so wat scepene daer niet ne quame verboerde X s. alse dicke als hiet versate, het ne ware dat hem sin lette dat hiere niet comen en mochte. Ende so wat manne van onsen weghen scepene ghecoren worde ende dat wederseide, verborde jeghens ons X l. ende jeghens der pord I lb. also dicke als hijt wederseit. Ende van ghenen belede van ghesekerde scout en salmen niet meer nemen dan VI s.: onse baliu die helft ende die scepenen die ten belede comen die ander helft.

44. Vord so watb manne die ghevanghen word binnen onser vriheit van saken die ons toe behoren, eistc dat wine daer in ghene vanghenesse end willen laten, so sullene wine senden daer wi willen in vanghenessen; maer word hi ghevanghen omme zaken die tote desen dinghen behoren, diene salmen niet vorder voeren danne binnen onser vriheit voers., of ten vorsten up onse naeste steenhuys des si selve ene vanghenesse hebben binnen.

45. Ende so wie den andren doet besetten, sal gheven den baliu III s. ende den scepenen II s., ende dit sal die ghene ghelden diere in bevallen word. Ende so wie datf verbannen word ter vierscarnen big scepenen van quaden fayte of van doetslaghen, houden wi ballinc al onse land dore.

46. Vord so wat portre dede malen tere andre molen dan te deser molen, hi verborde twiscatte mouder ende X s. jeghens ons, alse dicke als hijt dade.

47. Vord so hebben wi onsen lieven ende ghetrouwen porters van Vlissinghe sulke gratie ghedaen dat wi hem ghegheven hebben toelne vri te vaerne met al haren goede doer al onse land ende hersciph van Holland, van Zelandi ende van Vrieslandj, ghedurende tote onsen wille ende tote onsen wedersegghene.

Ende omme dat wi alle dat voerseide recht ende vrihede onsen porters dicken voenoemtk vaste willen houden sonder verbrecl ende ghestade van ons ende van allen onsen nacomelinghen graven van Holland, so hebben wi dit recht ende vriheit voers. bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghedaen te Sciedamme des wonsdaghes na belokene Paeschen int jaer ons Heren Mo CCCo endem XVon.

a
havenen C.
b
de nummers vóór de artikelen C; in zowel B als C zijn de nummers in tweede instantie toegevoegd.
c
of verboden B; voirboden C.
d
b uit k B.
e
havene C.
f
wapen C.
g
dit artikel na het volgende geschreven, maar met behulp van de letters a en b is de juiste volgorde aangegeven C.
h
of te B.; of C.
i
hier en in de volgende vier regels een spatie vanwege een gerepareerde scheur in het perkament C.
j
toit C.
k
bonne C.
l
wederseit C.
m
vóór de c een geradeerde lange s B.
n
bi nachte C.
o
cr gecorrigeerd B.
p
foirtsen C.
q
iest bi daghe iest bi nachte C.
r
joncwive C.
s
weesekinds C.
t
maket C.
u
wien met de laatste letter geëxpungeerd en doorgestreept B.
v
Willaem C.
w
Heynn. C.
x
Holl. B.
y
Zell. B; Zeel. C.
z
ende der C.
a'
wonen C.
b'
hierna met de woorden gescheiden door een schuine streep B.
c'
volgorde steden of luden C.
d'
de e onzeker (o?) B; Cavelairds of Canelairds C; Conclards Van Mieris.
e'
vuut B; uyt C.
f'
bb door een andere hand gecorrigeerd uit iets anders, mogelijk uit w BC.
g'
bb door een andere hand gecorrigeerd uit iets anders, mogelijk uit w BC.
h'
gecorrigeerd B; toe C.
i'
i uit e B.
j'
wonen C.
k'
of verbode B; verbode C.
l'
visch C.
m'
visch C.
n'
hier breekt de kopiist midden in de regel af om op de volgende regel verder te gaan B; dit gebeurt hierna vaker, maar wordt niet meer aangegeven.
o'
Torn. BC.
p'
Torn. B; Tor. C.
q'
hier die C.
r'
Torn. B; Tor. C.
s'
bovengeschreven (door andere hand?) B.
t'
of staat er pond? B.
u'
Torn. B; Tor. C.
v'
an C.
w'
vryheit C.
x'
met donkerder inkt verbeterd uit ende C.
y'
dienghene, met donkerder inkt verbeterd uit die ghene C.
z'
wekemarct C.
a''
deze bepaling is direct achter de voorafgaande doorgeschreven, zonder op een nieuwe regel te beginnen B; in het vervolg wordt zulks niet meer aangegeven.
b''
met donkerder inkt bovengeschreven C.
c''
brect C.
d''
bovengeschreven C.
e''
sheren C.
f''
bovengeschreven C.
g''
of w (uu)? B; u C.
h''
bovengeschreven door andere, contemporaine hand B.
i''
Zeeland C.
j''
door andere hand met donkerder inkt bovengeschreven C.
k''
cortoeyscolve C.
l''
wonte’ BC.
m''
j over de geradeerde letters gh B.
n''
te jeghenwoirden C.
o''
Walghe’n C.
p''
salne en daghen gescheiden door een verticale streep B.
q''
pleghene Van Mieris.
r''
met donkerder inkt veranderd in inbans C.
s''
toit C.
t''
aldus C; thuyst B.
u''
d’ B; des C.
v''
t bovengeschreven B.
w''
in dit woord gecorrigeerd B.
x''
hier die C.
y''
de eerste e uit d C.
z''
wederhebben met de woorden gescheiden door een verticale streep B.
a'''
scepen’ B.
b'''
bovengeschreven met donkerder inkt C.
c'''
ontbr. C.
d'''
foirtsen C.
e'''
d uit k (door andere hand?) B.
f'''
of verestene B; vereeschene C; vereyschene Van Mieris.
g'''
met C.
h'''
mach C.
i'''
hier vier of vijf woorden geradeerd B.
j'''
hier van herhaald B.
k'''
intwiste B.
l'''
plegene Van Mieris.
m'''
ten clockesla-|gheluyt B.
n'''
bovengeschreven door andere hand B.
o'''
dronckich C.
p'''
verbeterd uit jonc B.
q'''
de eerste h blijkbaar uit iets anders B.
r'''
toit dien C.
s'''
de eerste n uit iets anders B.
t'''
misdoet Van Mieris.
u'''
wes C.
v'''
hier ende C.
w'''
verbeterd uit so B.
x'''
voor de o een geëxpungeerde h B.
y'''
meyssekind C.
z'''
haren B.
a
suueren met een geradeerd afkortingsteken voor -er na uu C.
b
bovengeschreven door andere hand C.
c
es C.
d
ontbr. C.
e
na ll een geëxpungeerde stok B.
f
die C.
g
verbeterd uit met C.
h
heerscippen C.
i
Zeel. C.
j
Vrieseland C.
k
voirnoemt C.
l
aldus C; verbiet B.
m
ontbr. C.
n
V verbeterd uit X B; XXIo C; vyftiene Van Mieris.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Vlissingen