Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072r_262_1 B ZE_G_X057v_262_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72r, nr. 259 (1324 eind mrt.-begin apr., naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57v, nr. 262 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Janne her Boudwijn die Vos z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 36, ad '20 september [1310], of 24 februari 1310/11'.

Vanwege de gebruikte afkorting van de heiligennaam in de datering kan niet worden vastgesteld of de feestdag van Mathijs (24 februari) dan wel die van Matheus (21 september) is bedoeld. Bij hantering van de eerstgenoemde datum wordt uitgegaan van gebruik van de paasstijl; zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat wi verstaen hebben van heren Henricc van Everinghend riddere ende van anders goedene luden dat haer Boudewijnf die Vos, riddere ute Vlaendren, ghegheven heift ende op ghedraghen in vrien eyghendomg Janne sinen zone, houder van desen brieve, al dat land dat hi hadde binnen Baerlandh ini Berselenj, van wilken lande voirs. Jan ons den eyghendoem voerd op ghedraghet heift ende ghegheven; ende om dat Jan voirs. in onsen lande ghestadelike wonachtich bliven sal ende ons altoes ghetrouwe wesen, zoe hebben wi hem dit voirs. land weder ghegheven van ons in rechten leene te houdene, uytghenomen dat hi van desen voirs. lande allen dienst doen sal ghelike joft erve ware.

In oerconde desen brievek. Ghegheven in Middelburchl op sinte Math.m avond int jaer ons Heren M CCC ende tiene.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Henr. A; Heynr. B.
d
Everingh. A; Everinghē B.
e
de tweede e gecorrigeerd A.
f
Boudwijn B.
g
eyghen B.
h
Bairland B.
i
in en de eerste letter van het volgende woord op rasuur (het woord binnen lijkt verwijderd) B.
j
Borselen B.
k
etc. i.p.v. desen brieve B.
l
Midd. AB.
m
aldus AB; onduidelijk is of Mathijs of Matheus is bedoeld.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan zoon van heer Boudewijn de Vos, ridder uit Vlaanderen