Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075r_293_1 B ZE_G_X060v_293_1 ZE_G_X061r_293_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75r, nrs. 289-290 (ca. 1324 okt. 22-24).

Opschrift en oorkonde zijn met lijnen in de marge verbonden met elkaar en met de volgende drie teksten op de pagina. – Onderaan de tekst, in de marge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60v-61r, nrs. 291-292 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Her Jan Arnouds z. (boven het inleidende opschrift). – Airnout Jan sheren Airnouts z. (boven de oorkondetekst).

In de ondermarge van f. 60v de custode: In orkonde etc. Ghegheven. – Onderaan de tekst op f. 60v, in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 345.

Het inleidende opschrift boven de oorkonde heeft eveneens betrekking op volgende nrs. ZE 294-296, zoals ook blijkt uit de marginale verbindingslijnen in A. De redactie van dit opschrift, in de eerste persoon meervoud, is merkwaardig: het lijkt alsof het een (deel van) een oorkondentekst is, maar de verwijzing naar de 'onderstaande brieven' geeft aan dat zulks niet het geval kan zijn.

Here Jan sera Arnouds sone, onse porter van Zirxeb ende onse trouwe knapec, was ghevanghen bi Ghent van Hughed Prijsbiere om des heren wille van Aest; ende bescatte Janne vors. soe dattet hem coste wel LXX lb. grote. Ende in verset van deser scade zoe hebben wi Janne vors. alsulcke gracie ghedaen als hier nae bescreven staet in brieven die wi hem daer up ghegheven hebben; ende dair bi hevet hi sine scade voirscreven quite ghescouden tonser behoeff.

 

Wi Willaemg grave etc. maken cont allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Arnoud Jan serh Arnouds soensi sone van Zirixej, in versette van der scadenk ende van den gode dat Huyghe Prisebier Jan Arnouds sone vors. of nam doe hi hem ghevanghen hadde, dat eerste scroed ambocht dat ons verscinen zal Tordrechl naest den ghenen dien wise hier vormaels ghegheven hebben ende onse brieve daer of hebben; ende willen alse verre alst verscinet dat hier sine hand ane slae ende vryelike ghebruke, sonder enich versoec van ons jof van anders yemant, mar dat hi doe alsulke costumem alser toe gheset sijn ende dat hiet verware als hi scoudich es te done, sonder erghenlist.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirxen des woensdaghes vor sente Symon ende Juden dach int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Wissen f.o receptoremp.q

a
ontbr. B.
b
Zeerixee B.
c
e bovengeschreven A; door andere hand verbeterd uit man B.
d
Hughen B.
e
P door andere hand verbeterd uit B AB.
f
na de f nog een doorgestreepte e B.
g
Will. A.
h
sheren B.
i
de eind-s bovengeschreven A.
j
Zeerixee B.
k
saden A; scade B.
l
Tordr. B.
m
9stume A; custume B.
n
Zeerixee B.
o
sone B.
p
r. A; rentem. B.
q
de dienstaantekening is geschreven naast het opschrift AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud zoon van Jan heer Arnoudsz. van Zierikzee