Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X087v_389_1 B ZE_G_X069v_389_1 ZE_G_X070r_389_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 87v, nr. 396 (ca. 1326 sept. 11-dec. 9).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69v-70r, nr. 379 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Airnout van Scengen.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. Mocht toch een winterstijl zijn gebruikt, dan is de oorkonde uitgevaardigd op 1324 april 12. – De onderstaande tekst is op een later tijdstip in het primaire register A ingeschreven: gezien de aldaar omringende oorkonden waarschijnlijk tussen ca. 11 september 1326 (de datum van nr. ZE 388) en na 9 december van dat jaar, toen de graaf uit Henegouwen in Den Haag arriveerde en de in Mons uitgevaardigde oorkonde ZE 390 geregistreerd kon worden.

Vgl. nr. ZE 16.

Allen den ghenen die desen brief zullen zien of horen lesen makic cond Arnoud van Scenghen, mijns heren Jans ser Arnouds zoens zone ridders, dat van den vijftich pond Tornoysea zjaers die mijn lieve here mijn here die grave van Heynnegouwenb ende van Hollandc minen here minen vader gaf, dair God die ziele of hebben moete, ende weder bewijst wordd up Hinkeline, dair ic mijns heren sgraven brief voirs. of hadde, dat ic mi van e den L pond zjaers voirscreven overmits anders goed dat in Borselenf gheleghen es ende mi mijn here die grave voirnoemd gaf, alzoe als zijne brieven houden die ic dairg of hebbe, ende met ghereeden gheelde, die mi Vrederic sijn rentemeister van sinen weghen betaeldh hevet, wel ghepayet houde ende hem dair of quite scelde voir mi ende voir minen nacomelinghen. Ende omme dat ic dien brief die min here mijn vader hadde van minen here dien grave voirnoemd van den L lb. sjaersi voirscreven niet up ghegheven en hebbe ende niet en weet waer hi ghevaren es, zoe sceldic hem quite ende make dien brief te niete, ende alle brieve die van denj L lb. zjaers voirs. spreken mochten.

In orkonden desen brief bezegheld met minen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich up den Witten donresdaghek.

 

l Hec littera est sub Enghelbertom.

a
Torn. A; Tor. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
worden B.
e
hier van herhaald A.
f
Berselen B.
g
dait A.
h
l tussengeschreven A.
i
sj gecorrigeerd A.
j
desen B.
k
donrsdagh. A.
l
het volgende door andere hand A.
m
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Arnoud van Schengen, zoon van heer Jan heer Arnoudsz. ridder
Destinataris: graaf Willem III