Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X093r_423_1 B ZE_G_X073v_423_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 93r, nr. 433 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 73v, nr. 411 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Woutter Thonis z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 464.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Wouter Tonijs sone van den Vliete saluyt ende kennesse der waerheyt. Ic make cond hem allen dat ica in minderinghe van derb scout die ic minen here den grave c sculdich ben him op ghedraghen hebbe voir sined manne sinen vrien wille mede te doene achte ghemete tienden die ic van him te pachte hebe, legghende in Wissenkerkef binnen desen marken: die noirtzide die zeedijc, die zuytzide die wech die doir Noirt Beveland lopet van Wissenkerke tote Campen toe, die oistzideg die wech die loept voir Jans Pieter Hughen soens sone, ende die westzide die Campee; ende ic Wouter voirs. gheloveh i in goeden trouwen dat ic noch mijn erfnamen nimmermeer hier namaels an desenj voirs. tiende niet eysken en zullen noch doen eysken, noche hindernesse doen noch lette den ghenen diese yeghens him coept.

Ende omme die meere zekerheyt dat ic dese zaken voirs. vast, zeker ende ghestade houden wille, so hebbic ghedaen ende bidde minen lieven here den grave voirs., heren Jank van Cruninghel, heren Claysem van Cats minen sweer, ridders, Gillijsn Boudijns sone baliu van Middelburcho, Jan Heynrix sone rentemeyster van Bewesterp Sceldq in Zeelandr, dat si alle viere in kennessen van desen zaken voirscreven met mi desen openen brief bezeghelen willen met horen zeghelen. Ende wi Willaems grave etc., Jan here van Cruninghent, Claysu van Cats, ridders, Gillijsv Boudijns sone w baliu van Middelburchx ende Jan Heynrixy sone rentemeester van Beweestersceldz in Zelanda', omme bede wille van Wouter Tonijs sone van den Vliete hebben in kennessen van den zaken voirscreven desen open brief met hem bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in Middelburchb' des zonnendaghes na onser Vrouwen dach in marte int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

 

Nota.c' Hanc litteram habet Iohannesd' filius Henricie' receptor Bewestersceltf' in Zelandg'.

a
boven de regel toegevoegd A.
b
verbeterd uit miere A.
c
hier een brede spatie vanwege een gerepareerde scheur in het perkament A.
d
sime, met de derde poot van de m geëxpungeerd A.
e
de laatste letter onduidelijk A; helt B.
f
Wissen kerke B.
g
ontbr. AB, maar zie de overeenkomstige passage in nr. ZE 464.
h
belove B.
i
hier ic, deels geradeerd A.
j
andesen A.
k
Janne B.
l
Cruninghen B.
m
Claise B.
n
Gillis B.
o
Midd. AB.
p
Bewest' AB.
q
Scelt B.
r
Zeel. AB.
s
Will. AB.
t
Cruninghe B.
u
Clais B.
v
Gillis B.
w
hier ridders, doorgestreept A.
x
Middelb. A; Midd. B.
y
Heynr. B.
z
Beweest'sceld A; Bewest' scelt B.
a'
Zeeland B.
b'
Midd. AB.
c'
in de marge AB.
d'
Ioh'es AB.
e'
Heynrici B.
f'
Bewest'scelt AB.
g'
Zel. A; Zeeland B.
Oorkonder: Wouter Antonisz. van den Vliet
Destinataris: graaf Willem III