Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094v_439_1 ZE_K_X095r_439_2 B ZE_G_X075r_439_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94v-95r, nr. 450 (primaire registratie).
Opschrift:

Middelburcha.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 75r, nr. 426 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Middelburchb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 423. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 497-498, nr. 575. – Berkelbach van der Sprenkel, Reg. biss. Utrecht, p. 298, nr. 754.

Vgl. nrs. ZE 440 en 452.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, scepene ende borghermeystere ende ghemene Raet van der poirte van Middelburchc saluyt met kennessen der warheden. Want wilenneerd een decretael quam van onsen heylighen vader den pause van Rome sprekende van dien beghinen als dat si niet meer wesen en souden om menigherande zuaer ghebrec dat hem dair of te voren quam, ende want die beghinen van Middelburchf van zulken ghebreke onsculdich zien ende waren ende met onrechte bi dien decretale bezuaert hebben ghewest in menigherande manieren, ende onse ghestelike vader die biscop van Utrecht ende onse lieve here die grave van g Hollandh ter warheyden verstaen hebben dat onse heylighe vader die pawes wel verclaerst heeft endei gheopenbaert dat hi met dien voirnoemden decretale niet en woudenj onsculdighe persone alse dese sijn te bezuaerne ende wille dat si voirt Gode dienen moghen in paysek ende in rusten ende sonder moynessen, hier om zo willen onse gheestelike vader die biscop van Utrecht ende onse lieve here die grave voirs. met onsen vader den pawes, ende wi met hem allen, dat die beghinen in Middelburchl bliven in allen manieren van vrihede ende bescerme als si te voren waren, ende Gode dienen in heersaemheyt der heyligher kerke, in oitmoedicheden ende in behoetheden als si te voren deden. Ende om dat si tem bet ghevordertn worden, zo zullen si dien joncfrouwe dien thof bevoleno wart alle des goeds datten hove behoirt vrieliken ghebruken als sijs voirmaels plaghen te brukene doe si in goeden rusten waren, ende dat sonder weder segghenp van ons ende van onsen nacomelinghen; het en waer dat zake dat si hier namaels bi der heyligher kerke met rechte van der beghijnscap gheset worden, so souden wi onse hand slaen ane den gode q voirscreven met onsen hantveste die wi dair of hebben, ghelike dat wi nu deden. Ende hier bi zullen r si alsulke alemossen gheven van den goede voirs. als hoir wille was der goeder lude dier tgoed toe ghegheven hebbens, ende alsulc goed ende alemossen dair of ghaen als dair op staet bi wien dat vercreghen es. Ende hier bi zo zullen wesen van ons lieves heren sgraven weghen voirs.t twie manne die hi dair toe setten zal ende twie manne diere scepen voirs. toe setten zullen, die dieu joncfrouwen die gheset worden dien hof te berechten starken, helpen ende vorderen zullen zo waers te doene es; ende die joncfrouwen zullen jaerlix van den goede voirscreven rekeninghe doen voir die vier persone voirscreven als sijs vermanen; ende waer dat sake dat in diere rekeninghe enich ghebrecv ware jof varsumetw van alemossen te gheven jof van anderen saken, dat souden si verbeteren bi desen vieren personen voirscreven. Ende alle stucken voirscreven sonder arghenlist.

Ende omme dat wi willen dat alle stucken voirscreven vaste ende ghestade bliven, zo hebben wi desen brief open bezeghelt met onser ghemeenrex poirte zeghel. Ghegheven in Middelburchy des woensdaghes na Paisken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

 

Ende hier of hebben die beghinen voirscreven een vidimus, beseghelt met ons heren sgraven seghele, ghegheven tote Zierixez des donresdachs na Paesdach int jaer ons Heren voirscrevena'.

a
Middelb. A.
b
Middelb. B.
c
Midd. A; Middelb. B.
d
de laatste e onzeker A; wileneer B.
e
spaus A.
f
Middelb. A; Midd. B.
g
hier Heynn., doorgestreept A.
h
Holl. A.
i
en A.
j
woude B.
k
volgorde dienen in payse moghen, maar met verwijstekens hersteld B.
l
Midd. AB.
m
die A.
n
ghevorder A.
o
o onduidelijk A.
p
gecorrigeerd A.
q
hier vris[.], doorgestreept A.
r
hier wise, doorgestreept A.
s
ontbr. A, wel terecht aangevuld in B.
t
boven de regel toegevoegd B.
u
dien B.
v
aan de laatste letter een overtollig afkortingsteken A.
w
verswimet, de w gecorrigeerd B.
x
boven de regel toegevoegd A.
y
Midd. A.
z
Zierixee B.
a'
16 april 1327.
Oorkonder: schepenen, burgemeesters en gemene Raad van Middelburg
Destinataris: begijnen van Middelburg