Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X110r_513_1 B ZE_G_X088r_513_1 ZE_G_X088v_513_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 110r, nr. 522 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 88r-88v, nr. 499 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Geraert van Voirne.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 473.

Vgl. nrs. ZE 511, 512, 514, 517, 518, 520, 521, 534 en 539.

Wi Gherarda here van Vorneb, burchgrave van Zeellandc, ende Alebrechts zone des heren van Vorne voirs. maken cond allen luden. Want ons onses lieve here here Willaemd grave van Heynnegouwene etc. tote den twaelf hondert ponden Tornoysef sjaers die hi ons in renten bewijst heeft, beloeft hevet g, ende sine borghe med hem bi hore opene brieve, zes dusent pont Tornoyseh, den groten over zestien penninghe gherekent, te betalen die ene helfte viertien daghe na sinte Jans dach middezomeri naest comende ende die ander helft viertien daghe na Kersdachj dair nae naest comende, die hi ons ghegheven heft ane goeden goede in renten te legghen, ende dat goet jof k renten metten twaelf hondert pond Tornoysel sjaers voirscreven in enen leene van hem te houdene over die nutscap van der burchgravescip van Zeeland, die wi hem op ghedraghen ende quit ghescouden hebben alsoe alze die brieve dair af houden, zoe gheloven wi med goeder trouwen dat wi sonder vertrecken zoe wi eerste moghen, sonder arghenlist, die ses dusent pond Tournoysem voirscreven belegghen sullen ane goeden goede ende rente binnen der gravescip van Hollandn jof vano Zeellandp, ende den eyghendom van dienq goede ender renten onsen here den grave voirs. jof sinen ghewairden boden doen ontfaen ende die weder van hem ontfaens ons ende onsen nacomelinghen heren van Vorne, burgraven van Zeelland, mid den twaelf hondert ponden Tournoyset sjaers voirscreven in eenen leene te houdene van hem ende van sinen nacomelinghen, in dier maniere van leene dat wi die burchgravescip van Zeelland ghehouden hebben jof houden.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelen. Ghegheven tote Hairlem des sonnendaghes nae sinte Andries dach int jaer ons Heren M° CCC XXVIII°u.

 

v Due sunt littere: una est in Haynoniaw, alia est sub Enghelbertox.

a
Gheraird B.
b
Voirne B; deze variant wordt hierna niet meer aangegeven.
c
Zeell. A; Zeeland B; deze schrijfwijzen worden hierna niet meer aangegeven.
d
Will. A; Willē B.
e
Heynn. A; Heyn. B.
f
Torn. AB.
g
hier beloef heeft, doorgestreept en geëxpungeerd B.
h
Torn. A; Tourn. B.
i
24 juni.
j
dach gecorrigeerd uit avonde A.
k
hier en in de volgende regel om een gat in het perkament heen geschreven B.
l
Torn. AB.
m
Tourn. AB.
n
Holl. AB.
o
v gecorrigeerd A.
p
Zeel. B.
q
den B.
r
gecorrigeerd A.
s
volgorde: ontfaen van hem B.
t
Tourn. A; Toirnoysen B.
u
de eerste X door andere hand gecorrigeerd of toegevoegd B.
v
het volgende door andere hand A; ervóór een paragraafachtig teken B.
w
Haynn. B.
x
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn zoon Albrecht
Destinataris: graaf Willem III