Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X120r_583_1 B ZE_G_X096v_583_1 ZE_G_X097r_583_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 120r, nr. 591 (primaire registratie).
Opschrift:

Zwindrecht.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96v-97r, nr. 569 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Zwijndrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 507, ad 1331 januari 14.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Een deel van de onderstaande bepalingen komt terug in de keur voor Zwijndrecht die graaf Willem III op 16 augustus uitvaardigde; zie nr. ZH 423. Zie ook de kopnoot aldaar over de vraag of in de eerste bepaling met wale dijkdoorbraken worden bedoeld of de rivierarm de Waal.

Vgl. voorts nr. ZE 586.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc., allen onsen lieve ende ghetrouwen luden van onser gravescip van Hollandc ende van Zeellandd salut ende onse goide jonste. Wi doen u e allenf te weteng dat wi met onsen ghemeenen Rade over een ghedraghen sijn Zwindrechth uut tei gheven j te dikene ten Zeueskenk rechte, in manieren als hier na volghet.

1. In den eersten zullen wi die wale doen diken met onser cost ghelike den score an beyden zyden.

2. Vort wies een sestendeel neemt jof meerl van al den lande, dien salt tambochtm volghen metten gheleyde van den luden ende metten multere van also vele als hijs neemt.

3. Ende dit ambocht sal half vri wesen ende die ander helft zal dienen in die herevart; ende binnen den eersten VII jaren en zalmenre ghien herevart of varen.

4. Vort zal dit land altoes vri bliven van beden, van ghiften ende van allen anderen oncoste.

5. Ende wi sullen behouden in den lande onse tiende, dat es den XI scoef ende XI lam, ende onse viskerie; mair die sluze niet laten visken dairt land mede bescatn wordeo.

6. Ende wi sullen die verenp behouden, mair die uutdike an tland zullen den ambochte volghen.

7. Alt tland binnen denq dijcdilven, uutghenomen hereweghe beyde van den dike van Riederwartr ende van den niewen dike, zullen si hebben diets tland nemen te diken, ende dat ghelike deelen in goiden ende in quaden.

8. Die ghiften van den kerken sullen onse wesen.

9. Dit land salmen bedriven met eenen dijcgrave die die ghemenet ambochts heren van Zwindrechtu kiezen sullen ende bi sinen ghesuorne, na den Zeeuskenv rechte; ende es dat die ambochts heren niet overeen en draghenw jairlix eenen dijcgrave te kiesenx, soe sullen wi hem selve alle jare eenen dijcgrave setten die binnen den lande ghegoit es.

10. Ende gheen portere noch man van buten zal in Zwindrechty land noch ghoit hebben, het en zal scot endez herevard ghelden ende rechts pleghen ten Zeeueskena' rechte, ghelike den ghenen die in Zwindrechtb' wonen.

11. Dit land zal van der eerster note gheenen pacht gheven up dusdanighe voirwairden als voirscrevenc' sien, zoe es ons gheboden om een deel VI s. Hollandsd' van der morghen lands, dat ons wel cleene denct.

Ende went wi willen dat elc man ghenoighete' sie ende sijn oirbair dair in doe dies beghert, soe laten wi u allen f' weten dat wire eenen dach toe gheleghet hebben tote Dordrechtg' h' op onser Vrouwen dach ter lichtmessei' naist comende, ende hebbenre onse lude toe gheset machtich van onsen weghen uut te gheven; ende wat si dair toe doen, dat sullen wi ghestade houden ghelike of wijt selve deden.

In orkonde etc. Ghegheven te Broeselej' op sente Pontiaens dach int jaer ons Heren M° CCC° een ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Holl. AB.
d
Zeell. A; Zel. B; ende van Zeelland boven de regel toegevoegd A.
e
hier te, doorgestreept A.
f
op rasuur A.
g
te weten boven de regel toegevoegd A.
h
Zwijndrecht, de t gecorrigeerd B.
i
wt te, deels op rasuur en gevlekt, en na de eerste t een moeilijk te interpreteren teken; mogelijk gecorrigeerd uit wtghe A.
j
hier hebben, geradeerd A.
k
Zeeussen B.
l
volgorde: jof meer neemt B.
m
ambocht B.
n
t gecorrigeerd A.
o
worden B.
p
boven de regel toegevoegd A.
q
der B.
r
Riederwaird B.
s
die B.
t
ne door andere hand bovengeschreven A.
u
Zwijndr. B.
v
Zeeussen B.
w
r gecorrigeerd A.
x
i gecorrigeerd B.
y
Zwijndrecht B.
z
op rasuur A.
a'
Zeeuschen B.
b'
Zwijndr. B.
c'
voirscrev' A.
d'
Holl. AB.
e'
ghenoigh. A.
f'
hier te B.
g'
Dordr. AB.
h'
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
i'
2 februari.
j'
r gecorrigeerd A; Broessele B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de toekomstige ambachtsheren en inwoners van Zwijndrecht