Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X019v_105_1 ZH_G_X020r_105_2 C ZH_K_X025v_105_1 ZH_K_X026r_105_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 19v-20r, nr. 104 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Een seggen tusschena heren Otte van Asperenb etc.c.

Beneden in de marge van f. 19v, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 25v-26r, nr. 105 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 106.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf etc. maken cond ende kenlic allen luden dat wi een segghen gheseyd hebben tuschen heren Otten van Aspereng ridder an die ene zide ende Mourissen onsen poirter van Dordechth ende sinen kindren andie ander zide, alse van alsulken eyske alse hair Otte voerseyd Mourissen tyende was ende Mourisse voers. heren Otten weder tyende was, waer of hair Otte ende Mourisse voers. an ons bleven sien. In den eersten es onse segghen dat hair Otte voers. ghelden zal Mourisse onsen poirter alse van vier ende twintich morghen lands die gheleghen sien in heren Otten lande, en ware jofts meer jof mijn warei, ter rechter warheyde van elker morghen vier pond goeder Hollandsj, hier of te gheldene die ene helfte binnen den halven jare dat nu naist comet ende die ander helfte binnen den halven jare dair naist comende; ende dit voerscreven ghelt zal hair Otte voers. leveren binnen des graven lande van Hollandk ende betalen. Ende voirt van desen voirs. lande dat Mourisse voers. houdende was sestien morghen van Walraven van Benthenl, dat zal hi heren Otten voers. vrien tyeghens Walraven voers., ende hier bi zal hair Otte voers. desen voerseyden Mourissen dit voerseyde land ghelden ghelike den anderen lande. Voird so wat dese voers. Mourisse sculdich was binnen Asperenm voer die tijd dat hi poirter Tordrechtn werd, ende dair brieve of sien van scepene kennesse ende kenninghe van Aspereno, diep zal hi ghelden; ende wat sculde diemen eyskenden es desen voerseyden Mourisse dair ghene scepene kenningheq of en es, daer zal hi elken recht voer doen binnen Asperer jof tote Dordrechts; ende dair binnen zal hi eent goed gheleyde hebben te varen binnen Asperenu ende te keren. Voerd segghen wi doet alle die brieve die ghemaect waren op Mourissen voers. seder dat hi poirter woerden es totev Dordrechtwx. Voerd soy segghen wi quite Mourisse alse van den coste die hem hair Otte voerseyd eyskende was alse van der muren die gheetz omtrent Asperena', ende wi segghen quite die achte ende twintich pond Tornoyseb' die Mourisse eyschende was haren Otten van enen paerde. Ende hier bi zalt wesen ene vaste zoene ende ene ghestaede tuschen heren Ottenc' voers. ende Mourissen onsen poirter ende al sinen kinderen, alse dat si varen moghen binnen Asperend' vri ende quite, ghelike anders onsen poirteren.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende wel ghehouden blive, zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven totee' Dordrechtf' int jaer ons Heren dusent drie hondert twie ende twintich des sonnendaghes na sinte Servaisg' dach in meye.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemh', Benthemi' et alios.

a
met overtollig afkortingsteken B.
b
Asp'en, met overtollig afkortingsteken B.
c
etc. later toegevoegd B.
d
Will. C.
e
Heneg. BC.
f
Holl. C.
g
Hasp'en C.
h
Dod't B; Dordr. C.
i
dit herhaalde ware lijkt overtollig BC.
j
Holl. BC.
k
Holl. BC.
l
Benth. C.
m
Asp'en BC.
n
Tordr. BC.
o
Asp'en BC.
p
verbeterd uit dat B.
q
keninghe B.
r
Asp'e B; Asperen C.
s
Dordr. C.
t
hieen, de woorden d.m.v. twee verticale streepje gescheiden B.
u
Asp'en C.
v
ontbr. C.
w
Dordr. B; Tordr. C.
x
volgorde hi poirter (wart geëxpungeerd) Tordrecht worden es C.
y
boven de regel toegevoegd B.
z
gaet C.
a'
Asp'en BC.
b'
Torn. C.
c'
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
d'
Asp'en B.
e'
te C.
f'
Dord't B; Dordr. C.
g'
de eind-s gecorrigeerd B; Servaes C.
h'
Zuden. B; Zudn. C.
i'
Benth. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Otto van Asperen, ridder, en Mouris, poorter van Dordrecht