Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X065v_348_1 B ZH_G_X052v_348_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 65v, nr. 344 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 52v, nr. 340 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Brandrecht ende Kernisse.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 478, ad 1329 januari 4.

Vgl. nr. ZH 349, alsmede nr. ZH 275. – Het complex geheten 'Negendehalve hoeve' had volgens de moderne manier van uitdrukken een omvang van 8½ hoeve.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi omme den noit die die Neghendalve hoeve in Barendrecht ende die XLVb ghardenc in Kernisse, die dair naist gheleghen sien, hebben van horen dike, bi versoeke van heren Danieled van der Merewedee ende van Jan Claeuwairtf sone van Barendrechtg, die dair ambochts heren sien ende die dieh ghene die nu tland dair hebben dati den dike voirs. toe behoirt vervanghen hebben, ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve allen den ghenen die scot bair sien ende op den dijc jof op tland dattenj dike toe behoirt nu wonen jof namaels op comen sullen mitter wone, dat so wie dair of nemet ende diket drie roeden dikesk dat die hebben sal tland dat nu ten dike behoirt, ende dair mede sal hi ende sine erfnamen scot vri ende herevaird vri wesen also langhe als si dien dijc houden, van LX lb. Hollandsl, wairt goids dat hoirs selves, is over mids den lande voirscreven, so wair dat gheleghen is in Riederwairt; ende wie dat ses roeden dijcsm nemet die sal tland hebben dat ten dike hortn, ende hi ende sine erfnamen sullen scotvrio ende herevairt vri wesen also langhe als si dienp dijc houdenq, van hondertr ende twintichs lb. Hollandst, wartu goeds dat hoirs selves is, over mids den lande vorscreven, so wair dit in Riederwairt gheleghen es; ende env ghemanw sal mer dikes hebben dan ses roeden ende min dan drie roeden van den dikex vors., ende van also vele dat si meer hebben dan drie roeden ende mijn dan ses roeden dair sullen si over mids den lande alse voirscreveny es van elker roede XX lb., wairtz goids dat hoirs selves is, scot vri ende herevairt vri of houden. Ende alle stucken voirscreven sonder archlist.

In oirkonde etc., ende mit heren Danielsa' van der Merewedeb' ende Jan Claeuwairtsc' f.d' seghelen. Ghegheven Tordrechte' des woensdaghes na Jaersdach int jaer ons Heren M CCCo neghen ende twintich.

a
Will. AB.
b
L gecorrigeerd A.
c
XLV ghaerden B.
d
Daniel B.
e
Me'wede A; Meerwede B.
f
Clauwairt B.
g
Barendr. A.
h
de B.
i
t onzeker vanwege een correctie A.
j
dat den B.
k
es onduidelijk vanwege een correctie A.
l
Holl. AB.
m
lezing van cs onzeker vanwege een correctie A; dikes, de s verbeterd uit t B.
n
lezing van de t onzeker vanwege een correctie A.
o
verbeterd uit iets anders, mogelijk uit scotbair A.
p
ie onzeker vanwege een correctie A.
q
houd B.
r
hond. A.
s
w gecorrigeerd A.
t
Holl. AB.
u
wairts B.
v
ende A.
w
en ghieman B.
x
verbeterd uit lande A.
y
voirseyt B.
z
wairts B.
a'
Danels B.
b'
Me'wede A; Meerwede B.
c'
Clauwaerts B.
d'
zone B.
e'
Tordr. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van Negendehalve hoeve in Barendrecht en Vijfenveertig gaarden in Carnisse