Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X079r_438_1 B ZH_G_X061v_438_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 79r, nr. 433 (1333 ca. maart 30-april 17).
Opschrift:

Altena.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 61v, nr. 429 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Altena.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 536.

De nrs. ZH 435-439 in het register Zuidholland vormen een dossier in verband met de verkoop van Altena aan graaf Willem III, waarin opgenomen de bij die gelegenheid opgemaakte oorkonden alsmede de overgegeven retroacta.

Wi Diederica grave van Cleve maken cond ende kenlic etc. dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe vercoft hebben ende vercoepen eenen hoeghen edelen manne, onsen lieven neve heren Willameb grave van Heynnegouwenc etc., hem ende sinen nacomelinghen alle die heerlichede ende gherechte, manscap ende goede, soe wair si gheleghen sijn ende in wat manieren die wi hebben jof hadden an den heerlicheden, gherechted, manscap ende goeden an den lande van Altena alsoe als wise hebben ende si ons ane ghecomen sijn van onsen voirvoirders mid allen hoiren toe behoiren ende in alle den rechte, alsoe als hair Willem here van Hoirne ende van Altena die nu es ende sine voirvoirders van ons ende van onsen voirvoirders ghehouden hebben ende houd, wair bi dat wi heren Willamee here van Hoirne ende van Altena voirscreven ende sine nacomelinghe voir ons ende voir onse nacomelinghe quite ghescouden hebben ende quite scelden van allen manscippen, eeden ende verbinde die hi ende sine voirders ons ende onsen voirders ghedaen hebben alse van der heerlicheden, gherechte, manscap ende goede van den lande van Altena voirscreven, toit ons liefs neven behoef heren Willamef grave van Heynnegouweng endeh van Hollandi j voirs. ende sinen nacomelinghe; ende ombieden heren Willamek here van Hoirne voirs. ende sine nacomelinghe dat si van desen daghe voirt onsen lieven neve heren Willamel grave van Heynnegouwenm ende van Hollandn voirs. ende sinen nacomelinghe doen alsulke manscip, trouwe ende verbint alse hi ende sinen voirders ons ende onsen voirders ghedaen ende gheloeft hebben, sculdich waren te doene ende verbonden waren. Ende hier bi hebben wi opghedraghen ende draghen op, ende hebben quite ghescouden ende scelden quite voir ons ende voir onse nacomelinghe toit ons liefs neven behoif heren Willameo des graven van Heynnegouwenp ende van Hollandq voirs. ende sinen nacomelinghen alle die brieve ende alle die voirwairden die wi of onse voirders ghehad hebben of hebben tote dien dach van huden sprekende van den heerlicheden, gherechten, manscippen ende goeden van den lande van Altena voirs., in wat manieren ende in wat steden dat si gheleghen sijn, ende hebben ons verbonden ende verbinden ons in goeden trouwen ende onse nacomelinghe van desen daghe voirt mid gheenrehande brieven te behelpen, of maghen behelpen noch niemant van onser weghen, die wi nu hebben of hier namails vercrighen moghen sprekende van den heerlicheden, gherechten, manscippen ende goede van den lande van Altena voirnoemd, die jeghens dese voirscreven voirwairden draghen moghen in eenigher manieren.

Ende omme dat wi willen dat alle dese voirscreven voirwairden vaste ende ghestade ghehouden worden van ons ende van onsen nacomelinghen onsen lieven neve heren Willamer grave van Heynnegouwens ende van Holland voirs. ende sinen nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open beseghelt mit onsen groeten seghele. Ende hier over ende ane waren onse ghetrouwe manne hair Rutgair van den Bocelairt, hair Elbairt van Eyle, hair Jan van der Straten, riddere, Jan Leckereu, Luysse van Honepel ende Diederic van der Straten, knapen, dien wi ghebeden hebben dat si desen brief mede beseghelen willen mid hoiren seghelen. Ende wi Rutghairv van der Boetselair, Elbairt van Eyle, Jan van der Straten, ridderen, Jan Leckerew, Luysse van Honepel ende Diederic van der Straten, knapen voirnoemd, omme dat wi over alle dese voirwairden voirscreven waren bi onsen lieven x here den grave van Cleve voirnoemd, soe hebben wi omme sire bede willen onse seghelen mede ghehanghen an desen selven openen brief. In kennissen der wairheit ghegheven ende ghedaen te Cleve int jair ons Heren M CCC XXXII des sonnendaghes na sente Martijnsy dach in den winter.

a
Dieric B.
b
Will'e AB.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
g verbeterd uit m A.
e
Will'e AB.
f
Will'e AB.
g
Heynn. A; Heneg. B.
h
boven de regel toegevoegd A.
i
Holl. AB.
j
hier van Zeel. ende here van Vrieseland, doorgestreept A.
k
Will'e AB.
l
Will'e AB.
m
Heynn. A; Heneg. B.
n
Holl. A; Hollant B.
o
Will. A; Will'e B.
p
Heynn. A; Heneg. B.
q
Holl. B.
r
Will'e A; Willaem B.
s
Heynn. A; Heneg. B.
t
B verbeterd uit R AB.
u
Leck'e A.
v
Rutgh. A.
w
Leck. A; Lecker B.
x
hier neve, doorgestreept A.
y
M'tijns A.
Oorkonder: graaf Dirk van Kleef
Destinataris: graaf Willem III