Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X083v_471_1 ZH_K_X084r_471_2 B ZH_G_X065r_471_1 ZH_G_X065v_471_2 ZH_G_X066r_471_3

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 83v-84r, nr. 465 (primaire registratie).

Aan het einde van de tekst in de ondermarge, door andere hand: Concordatus.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 65r-66r, nr. 461 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirde.

Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 224.

Wi Willema b etc. maken cond etc. Want wi omme die mersene onsec ervachtigheden ende renten in onsen gravescip van Heynnegouwend ghecoft hadden ende vercreghen tieghen eenen edelen man heren Gillise van Serfonteinese, riddere, de renten ende die heerscepie die hi hadde int dorp van Sintef Sauwe bi onser port van Valenchijng ende al dat hem dair of h toe behoerde, omme ene grote somme ghelts, die welke onse ghetrouwe ende gheminde camerlinc Willemi van Duvenvordej, riddre, here van Oesterhout, bi onser bede ende verzoeke galt vor ons van sinen eyghen ghelde, ende hi ons die arvachtigheden ende die renten liet tonser behoef arvelike, over mits dat wi hem die nutscap ende die renten van dien voirs. goede twivouden zouden te sinen live ende wel bewisen dair hijs zeker ware binnen onsen graefscip van Heynnegouwenk vors., dair die somme of is van den renten die hi heffen soude te sinen live  IIIIC IIIIXX XVI lb. XVI s. IX d. Tornoysel, I ouden groten Tornoysem sconinghes van Vranckenriken vor XIII d. Tornoyseo gherekent, ende wi hem die bewijst hadden up dat wi hadden ende vercreghen int heerscep van Steenkerke ende up die jaerlike vrucht van den busche van der Hoessierep legghende in Heynnegouwenq, te heffen ende te ghebrukene jairlix sonder wederzegghen of calenginr bi hem of sinen ghewairdighen boden, also alst clarliker blict ende ghescreven es in die brieve die dair up ghemaect sijn, dur die welke dese brief doirs ghesteken is. Ende want ons die renten van Steenkerke met den bosche vors. nutteliker sijn behouden omme menigherande zaken danne onsen camerlinc vors., soe hebben wi onsen goeden raet dair up ghehad ende versien omme de nutscap van ons beyden also dat wi willen bi wilcoren van onsen Rade ende van heren Willemt vors. dat hi die IIIIC IIIIXX XVI lb. XVI s. IX d. Tornoyseu vors., die maken den groten Tornoysev vors. gherekent over XVI d. Tornoysew, VIC XI lb. IX s. X d. heffen zal van desen sinte Jans misse Baptistex naest comende vort elcs jairs alse langhe als hi leven zal, sonder arghelist, up die nutscap die wi of onse nacomelinghe hebben jof hebben zullen in onser wissele ende in onser toelne van Dordrechty, ende in al sulker manieren dat hi in onsen costen alderz in ene cnape hebben zal die den wedera' sloetel van al der nutscap der wissele ende der tolne vors. draghen zal tieghens den ghenen of die ghene die dair in wesen zal of sullenb' van onsen weghen; ende soe wanneer ons camerlincs cnape vors. onsluten zal willen omme ghelt te hebbene, so en salt hem die van onsen weghen dair wesen zullen niet moghen wederzegghen, mar si of hi sullen of zalc' een wederscrift nemen van hem van al dien dat hi ontfaen zal. Ende wi willen, ghebieden oec ende verbieden allen den ghenen dies hem onderwinden sullen van onsen weghen dat zi gheen nutscap van tollen of van wisselend' omme niemens ghebede en verdoen of uytgheven buten ons camerlincs cnape vors., want wi willen dat hi altoes van den eersten ghegouden sie' dat in comen zal van der nutscap van der wissel ende tolne vors. jaerlix na sinte Jans daghe vorscreven. Ende ghebreke hem yet in enigh jaer, soe willen wi dat hijt inf' den naesten jare altoes verhale ende up onsen cost, wair bi dat wi ombieden ende ghebieden onsen rentemeester die dair terg' tijd van onsen of van onsen nacomelinghen weghenh' wesen zal dat hi onsen camerlinc vors. of zinen wairdighen bode doe ende late heffen sonder eneghe hindernesse of weder segghen die i' somme van den ghelde vors. jairlix, ende neme van hem brieve dair of dair wi hem mede altoes of quiten scelden zullen in siere rekeninghe; ghebieden oic ende verbieden onsen rentemeester vors. dat hi noch niement van onsen weghen onse camerlinc vors. of sinen wittighen bode in desen ontfanc voirs.j' en hindre noch en lette, hine wilt vor ons ghelden. Ende wair dat sake dat hik' bi eneghen zaken, welke dat se ware, dat onse camerlinc vors. of sijn ghewairde bode in desen dinghen ende in sinen vrieliken ontfanc enighen weder stoet, littenisse of ghebrec hadde, in wat manieren of sake dat het ware, soe willen wi, verbinden ons ende consenteren dat hi an dat goed van Steenkerke ende bosch vors. sine hand dair an sloeghe, vrielike tel' ghebrukene sine leve daghe, also als sine brieve houden die dair up ghemaect sien, sonder enigh wedersegghen van ons of van onsen nacomelinghen, ende dat dese vorwairde die hier voirscreven is hem daer toe niet deren noch hindren en mochte. Ende omme dat wi willen dat alle dese dinghen vorsproken in goeder trouwen verwairt bliven ende onghebroeken, soe hebben wi dair toe verbonden ende verbinden tieghen allen heren ende heerscip onse goed, onse erfname, onsen luden ende huer goed, rorende ende onrorende, waert gheleghen si, dat wi nu hebben ende onse erfnamen of onse luden hebben zullen, bezetten te vercopen ende peneghene in onsen cost tot alle die vorwairde vorsproken vulcomenm' worden n', ende dair toe willen wi dat al dat ons ende onsen erfnamen of onsen luden tieghens die vors. vorwarden helpen mochten te wederzegghene of teo' wederstane, ende onsen voirs. camerlinc achter doen hindren of deren in hoe menigherandep' wijs dat het ware dat ons, dat onsen erfnamen of onsen luden te gheenrehandeq' bate comen en mochte.

Ende tot allen desen dinghen ende vorwairden waren tieghenwoirde onse ghetrouwe Gherardr' here van Pottss', Robrecht onse ghevader, here van Machecourtt', ridders, here Jacob van Mabuedstu' canoecv' van Camerickenw' ende van Atrecht, onse caplaen, Johanx' Berniery' provoist van onser stede van Valenchijnz' ende Frederic van Fretina'', te diere tijd onse rentemeester wasb'' van Heynnegouwenc'', wien wi ghebeden hebben desen brief met ons in ghedinkenesse van allen den vorwairden vors. te bezeghelned'', den wilken in kennissen ende orconde der wareit wi hebben bezeghelt met onsen zeghele uuthanghende. Ende wi Gherarde'' here van Pottsf'', Robrecht van Machecourtg'', ridders, Jacob van Mabugheh'', Johani'' Bernierj'' ende Frederic vorsproken, omme dat wi over alle dese dinghen waren bi kennissen ons heren sgraven vors., soe hebben wi metk'' hem desen brief bezeghelt met onsen zeglen.

Dit was ghedaen in onser port van Valenchijnl'' vors. des vridaghes voir sinte Jans daghe int jair ons Heren dusent driehondert vier ende dortich.

a
Willaem B.
b
hier grave van Heneg. B.
c
boven de regel toegevoegd A.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
P'fonteines AB (de letters ine onduidelijk A), wel een verlezing voor S'fonteines.
f
S'te A; Sente B.
g
Valench. A.
h
hier een spatie vanwege gaatjes in het perkament A.
i
Willaem B.
j
Duvenvoirde B.
k
Heynn. A; Heneg. B.
l
Torn. A.
m
Torn. A.
n
Vranckerike B.
o
Tor. A; Torn. B.
p
Hoesiere B.
q
Heynn. A; Heneg. B.
r
calengieren B.
s
boven de regel toegevoegd A.
t
Willaem B.
u
Torn. AB.
v
Torn. AB.
w
Torn. AB.
x
Bapt. A; dat is 24 juni.
y
Dordr. A.
z
aldaer B.
a'
boven de regel toegevoegd A.
b'
de tweede l mogelijk gecorrigeerd tot h A.
c'
of zal boven de regel toegevoegd A; of al B.
d'
visselen A.
e'
boven de regel toegevoegd A.
f'
hijtin aan elkaar, verbeterd uit iets anders A.
g'
t verbeterd uit d (of omgekeerd?) A.
h'
ontbr. B.
i'
hier twee letters, de eerste onduidelijk, de tweede een i A; ontbr. B.
j'
boven de regel toegevoegd A.
k'
boven de regel toegevoegd A.
l'
boven de regel toegevoegd A.
m'
wlcomen AB; tussen w en l een verbindingsstreep op rasuur A.
n'
hier helpen mochten te wederzegghene, doorgestreept A.
o'
ofte B.
p'
menighēand'e A.
q'
gheenre hande A.
r'
Gheraerd B.
s'
Pots B.
t'
Machetourt B.
u'
Mabuye B.
v'
canonic B.
w'
Camerichē B.
x'
Joh. A.
y'
B'nier AB.
z'
Valench. A.
a''
Fretui B.
b''
mogelijk deels doorgestreept A.
c''
Heynn. A; Heneg. B.
d''
de letters ze boven de regel toegevoegd A.
e''
Gher. A; Gheraerd B.
f''
Pots B.
g''
of Machetourt B.
h''
Mabuge B.
i''
Joh. A; Jan B.
j''
B'nier A.
k''
ervóór de letters he, doorgestreept A.
l''
Valench. A; Valenchenis B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout, kamerling