Bronnen

Contact
 
English | Nederlands
zoek op auteursnaam of naar woorden in titel of beschrijving
of zoek op woord in de resources

U ziet de publicaties waarvan de titel begint met een 'B'. Er zijn 47 publicaties gevonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z toon alle
Een beeld van een congres
Kroniek van de tussen 1939 en 2003 beurtelings in Nederland en België georganiseerde Belgisch-Nederlandse/Nederlands-Vlaamse Historische Congressen.
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden in Italië
Analytische inventaris van bronnenmateriaal met betrekking tot de Nederlandse kunstenaars- en geleerdengeschiedenis, aanwezig in archieven en bibliotheken te Rome.
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap
Digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG) 1877-1969.
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden
Digitale versie van de Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN).
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
De digitale versie van Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
De zes gedigitaliseerde delen van het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme bevatten zo'n 2200 levensbeschrijvingen van personen die in de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme een rol hebben gespeeld.
Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen
Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen bevat minibiografieën van personen die vorm gegeven hebben aan wiskunde en het wiskundeonderwijs in de Nederlandse geschiedenis.
Biografisch Woordenboek van Nederland
Het BWN is sinds jaar en dag het enige algemene en nationale biografisch woordenboek dat Nederland kent. Het bevat minibiografieën van personen die een rol van enige betekenis hebben gespeeld in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen.
Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830
Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1780-1830 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die tussen 1780 en 1830 in Noord-Nederland een rol van enige betekenis hebben gespeeld.
Biographisch woordenboek der Nederlanden
A.J. van der Aa's Biographisch woordenboek der Nederlanden bevat uitgebreide biografieën met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur.
Boekhouder-generaal Batavia. Het goederenvervoer van de VOC in de achttiende eeuw
Database van afschriften van de VOC uit de achttiende eeuw met gegevens over het goederenverkeer en de bijbehorende scheepsbewegingen, zowel tussen patria en Azië als binnen Azië zelf.
Briefwisseling (1808-1876) en bescheiden (1821-1876) van G. Groen van Prinsterer
Selectieve uitgave van brieven van en aan de historicus en politicus G. Groen van Prinsterer en andere stukken.
Briefwisseling en bescheiden van Daniël van der Meulen 1584-1585
Uitgave van brieven en andere stukken uit het archief van Daniël van der Meulen (1584-1585), Antwerps koopman en diplomaat.
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Uitgave van de briefwisseling tussen Simon van Slingelandt, achtereenvolgens secretaris van de Raad van State, thesaurier-generaal van de Unie en raadpensionaris van Holland, en de Friese regent Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel.
Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Uitgave van brieven van en aan de raadpensionaris van Holland, Anthonie Heinsius, die in de praktijk leiding gaf aan de buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687
Publicatie van brieven van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van de prinsen van Oranje en letterkundige. De brieven bevatten veel informatie over het staatsrechtelijke en culturele leven in de Republiek
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Elias Canneman (1777-1861) en Isaac Gogel (1765-1821) speelden een belangrijke rol in het nieuwe, nationale, financiële beleid in de jaren die volgden op de Bataafse Omwenteling van 1795. In de tijden dat zij elkaar niet dagelijks zagen, onderhielden zij een intensieve briefwisseling.
Briefwisseling van Francesco Capaccini
Ambtelijke briefwisseling en particuliere correspondentie van Francesco Capaccini (1784-1845).
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Integrale uitgave van de briefwisseling van Hugo de Groot (Hugo Grotius), met historische annotatie en registers.
Briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Geannoteerde uitgave van brieven van (en aan) Thorbecke, van belang voor de politieke geschiedenis en de constitutionele ontwikkeling van Nederland, maar eveneens voor andere aspecten van het maatschappelijk leven in Nederland.
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Uitgave Brieven van en aan Johan de Witt
Briefwisseling van Thomas Plott (1681-1682) en Thomas Chudleigh (1682-1685)
De depêches van en instructies aan de Engelse gezanten in Den Haag geven inzicht in de bilaterale betrekkingen tussen Engeland en de Republiek.
Briefwisseling van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Uitgave van brieven van Willem III en Hans Willem Bentinck, zowel onderling als van elk apart met correspondenten tussen 1656 en 1702.
Briefwisseling van Willem van Oranje
Overzicht en afbeeldingen van de correspondentie van Willem van Oranje in een database van circa dertien duizend documenten.
Briefwisselingen van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, 1552-1820
Deze website is gewijd aan de brieven van de echtgenotes van de stadhouders uit de Republiek der Verenigde Nederlanden: die van de Oranje en Stuart hoven in Den Haag en die van het Friese Hof in Leeuwarden.
Bron en publikatie
Bundel van tien artikelen over het ontsluiten van historische bronnen, bezien vanuit een methodisch en een historiografisch perspectief.
Broncommentaren
Toelichting op bronnenmateriaal, de achtergrond, mogelijkheden en beperkingen voor onderzoek.
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Uitgave van documenten van onder meer lokale gezagsdragers en zendelingen aangaande bestuur, onderwijs, godsdienst en andere onderwerpen betreffende de Midden-Molukken tussen 1900 en 1942.
Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw
Uitgave van documenten met betrekking tot het beleid van Nederland aangaande de Midden-Molukken en de lokale situatie aldaar uit plaatselijke rapportages.
Bronnen betreffende de Molukse kerk ten tijde van de VOC
Deze bronpublicatie bevat gedetailleerde informatie over kerk en school in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1605-1791).
Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken
Overzicht van inventarissen, bronnenuitgaven, rapporten e.d. die verwijzen naar historische bronnen in het buitenland die van belang zijn voor de geschiedenis van Nederland.
Bronnen met betrekking tot Nederlandse zeeoorlogen 1652-1676
Uitgave van documenten betreffende de zeeoorlogen die de Republiek der Verenigde Nederlanden als maritieme grootmacht voerde tegen de belangrijkste Europese landen.
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom te Utrecht 1395-1529
Uitgave van de fabrieksrekeningen van de Utrechtse Dom over de periode 1395-1529, van belang voor de bouwgeschiedenis van de Dom en meer in het algemeen voor de economische en sociale geschiedenis van de Nederlanden in de late Middeleeuwen.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Uitgave van de besluiten van de belangrijkste bestuursorganen van de Leidse universiteit, het college van Curatoren en Burgemeesters en de Senaat (vergadering van professoren).
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Uitgave betreffende de voorgeschiedenis van de vestiging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Perzië in 1623 en het wedervaren tot 1638. In deze periode leverde de zijdehandel grote rijkdommen op en voerde de VOC een geduchte concurrentiestrijd met de Engelsen.
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam) 1603-1820
Deze uitgave biedt voornamelijk bewerkt cijfermateriaal uit het archief van de in 1609 opgerichte Wisselbank in Amsterdam. Over de later opgerichte wisselbanken in Middelburg, Delft en Rotterdam is minder materiaal beschikbaar.
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnenuitgaven over handelsbetrekkingen en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en plaatsen en streken aan de westkust van Frankrijk in de Middeleeuwen.
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Uitgave van documenten met betrekking tot de economische en sociale aspecten van de Leidse textielindustrie van de 14e tot en met de 18e eeuw.
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Uitgave van bronnen voor de handel van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw tussen vooral Holland en Zeeland en Engeland, Schotland en Ierland.
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied.
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1122-1499
Uitgave van voornamelijk kwalitatieve bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwse handel vanuit de Nederlanden op de steden aan vooral de zuidelijke Oostzeekusten.
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnenuitgave in zes delen voor de geschiedenis van de Hollandse scheepvaart en zeehandel met de Baltische havens langs de Oostzee in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. De uitgave bevat tolregisters van Koningsbergen (1588-1602), Amsterdamse en Hollandse contracten van bevrachting, en aanverwante notariële stukken, voornamelijk attestaties, insinuaties, procuraties en protesten van wissel.
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Uitgave van een selectie van documenten die informatie bevatten over het bedrijfsleven en gildewezen in Amsterdam in de 16e en 17e eeuw.
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg 1217-1574
Uitgave in drie delen van stukken van verschillende aard (onder andere politiek en economie) over Middelburg in de Middeleeuwen, afkomstig uit het stadsarchief Middelburg.
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Deze uitgave documenteert het leven en werk van Dirck Volkertszoon Coornhert, stadssecretaris van Haarlem en tevens bekend als etser/graveur, dichter en schrijver en voorstander van de godsdienstvrijheid en van een humaner strafstelsel.
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied 1104-1534
Uitgave van bronnen betreffende de handel en nijverheid van het Beneden-Maasgebied, het economisch kerngebied in de late Middeleeuwen dat de rivierlopen van Rijn, Lek, Maas en Merwede omvatte.
Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg 1140-1620
Uitgave van documenten en rekeningen van de abdij in Rijnsburg. Deze abdij was in de Middeleeuwen de voornaamste vrouwenabdij van het graafschap Holland.