Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Aa, J.A. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 14 dln. (Gorinchem 1839-1851).

Abeele, R.M. van den, ‘Nederlandse vluchtelingen te Frankfort’, Ons Heem 8 (1950) bijblad van Onze Stam (Antwerpen 1950).

Acquoy, J.G.R., Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten (’s-Hertogenbosch 1870).

Acquoy, J.G.R., Jan van Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der hervormde gemeente te Zalt-Bommel (’s-Hertogenbosch 1873).

Ad Belgii ordines exhortatoria ad pacem oratio: Qua, belli cavsis, et rebvs, quae inter ordines, et Auriaci Principem actae sunt, summatim explicatis, quid pacem hactenus impedierit, quidque eam promouere debeat, ostenditur (1579). [= Knuttel 514].

Adriaenssen, L.F.W., ‘De Bossche klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570’, Noordbrabants Historisch Jaarboek (1989) 45-78.

Adriaenssen, L.F.W., ‘De vuurmonden van de Zwijger’, Jaarboek Oranjeboom 37 (1984) 15-35.

Aduis ende andtwoorde des ... prince van Oraenge ... Ende der Staten van Hollant ende Zeelant, op sekere artijculen besloten by maniere van een eeuwich edict enz. (Dordrecht 1577). [= Knuttel 297].

Advis du prince d’Orange sur la partie à prendre dans la situation critique où se trouvent les Pays-Bas (1583) [W. 575]. [Pamflet]

Advis ende goetduncken vanden prince van Orangien op t’faict gheschiet t’Antwerpen, ende in eenighe steden van Vlanderen, den 17 jan. int jaer 1583. [Pamflet]

Afgheworpen, Eenen – oft gheintercipieerden brief vanden prince van Oraignen aen den hertoghe van Alencon. Met sommighe waerschouwinghen daer toe dienende, om de ooghen der goeder ondersaten te openen, wt ten walsche inde nederlandtsche tale ouergheset (1580). [= Knuttel 539].

Afscheyt ende laetste reces by den Gedeputeerden van...de prince van Orangien, Staten ende steden van Hollandt, Zeelant, etc. ghenomen met den commissarissen des conincks tot Breda op den XIIIJ. july. 1575. Mitsgaders sekere extracten wt den gheschriften vanden 14 martij ende eersten aprillis, van de voorsc. commissarissen, ende het antwoordt ende presentatie op den eersten junij, by des heeren prince van Orangien ende der Staten Ghedeputeerden daer teghens ghedaen (Dordrecht 1575). [= Knuttel 233].

Akkermans, M., De vredehandel van Keulen in 1579. De bemiddeling van keizer Rudolf II in de Nederlandsche Opstand 1578-1579 (Leuven 1942).

Alba, [J.M.C.M. Fitz-James Stuart] duque de, Epistolario del III duque de Alba, don Fernando Alvárez de Toledo (Madrid 1952).

Albada, A., Acta pacificationis quae coram Sac. Caesareae majestatis Commissariis, inter Seren. Regis Hispaniarum et Principis Mathie Archiducis Austriae habita sunt fideliter ex protocolo legatorum ordinum descripta et ... in linguam Latinam translata (Antwerpen 1580). [AAP]

Albada, A., ed. Acten van den vredehandel, gheschiet te Colen, in de teghenwoordicheijt van de commissarissen der Keyserlycker Majesteyt ... tusschen d’ambassadeurs ende ghesante des ... Conincks van Spanien, ende Mathias artsch-hertoge van Oostenryck ... Overgheset in de Nederduydtsche spraecke (Antwerpen 1580) [= Van der Wulp 493]. [AAV]

Alberts, A., zie: Apologie of Verantwoording ... (Nieuwkoop 1980).

Alcocer y Martinez, Mariano, Archivo general de Simancas: guía del investigador (Valladolid 1923).

Alfen, H. van, ‘Bijdrage tot de kennis der graanduurtebestrijding in 1565’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks (1930) 98-103.

Alfen, H. van, ‘Correspondentie van den prins van Oranje’, Historisch Tijdschrift 13 (1934) 336-353.

Alfen, H. van, ‘’s-Hertogenbosch en de prins van Oranje’, in: ’s-Hertogenbosch 1185-1935 (’s-Hertogenbosch 1935) 107-131.

Alfen, H. van, ‘De bron van Bakhuizen van den Brink’s Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje’s Tocht in 1568)’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 54 (1933) 173-276.

Alfen, H. van, ‘De eindbeslissing en voorbereiding van den troonafstand van Karel V’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 2 (1932) 72-106.

Alfen, H. van, ‘De prins van Oranje in ’s konings ban’, Historisch Tijdschrift 12 (1933) 45-80.

Alfen, H. van, ‘De sterfdag en het testament van René de Chalon, prins van Oranje’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 3 (1933) 185-200.

Alfen, H. van, ‘Memorie aangaande de vervolguitgave der correspondance française de Marguérite d’Autriche’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 64 (1943) xii-lxvi. Met antwoord van H.A. Enno van Gelder.

Alfen, H. van, ‘Noodig bericht bij de vervolguitgave der correspondance de Marguérite de Parme avec Philippe II’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 5 (1927) 114-141.

Alfen, H. van, ‘Officiële berichten omtrent het gevecht bij Daelhem (25 april 1568)’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 7 (1928) 279-288.

Alfen, H. van, ed. Kroniek eener kloosterzuster van het voormalig Bossche klooster ‘Mariënburg’, over de troebelen te ’s-Hertogenbosch e.e. in de jaren 1566-1575. Ingeleid en toegelicht door - - -. Werken Provinciaal Genootschap van Brabant 38 (’s-Hertogenbosch 1931).

Alfen, H.J.P. van, ‘Dagregister van ’s prinsen levensloop’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 409-452.

Algra, Hendrik, Oranje in ballingschap (Kampen 1948).

Alkema, M. en J. Baalbergen, Willem van Oranje. Handleiding (Culemborg 1984).

Allard, H.J., ‘Augustinus van Teylingen’s Opcomste der Nederlantsche beroerten’, Het jaarboekje van J.A. Alb. Thijm 53 (1904) 65-101.

Allard, H.J., ‘Charlotte Flandrina van Nassau en Louise Hollandine van Boheme’, in: Studien op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig Gebied 2, afl. 4 (1869) 1-64, p. 6-9.

Allard, H.J., ‘Des Zwijgers godsdienstzin. Twee onuitgegeven brieven zijner hand’, Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Nieuwe reeks 13, 2 (1881) 65-89. [AZG]

Allard, H.J., ‘Een encycliek van Willem den Zwijger’, Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 23 (Nieuwe reeks 17) (1884) 185-193. [AEZ]

Allard, H.J., ‘Een plakkaat des Zwijgers ten gunste der Inquisitie (8 januari 1565 st. cur = 1566)’, Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 27 (Nieuwe reeks 19) (1887) 42-64. [APZ]

Allard, H.J., ‘Louis de Boisot’, Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied 44 (Nieuwe reeks 27) (1895) 482-498.

Allen ende elckerlicken capiteynen, volck van wapenen ende anderen goeden ende ghetrovven crijsluyden van Nederlant, wenschet de prince van Oraengien ... gheluck ende salicheyt. (1568). [= Knuttel 170a].

Allen, E.J.B., Post and courier service in the diplomacy of early modern Europe (’s-Gravenhage 1972).

Allgemeine Deutsche Biographie. 54 dln. (Leipzig 1875-1908).

Amersfoort, H., ‘Voor vaderland en Oranje. Een verkenning naar de wederzijdse betrokkenheid van natie en leger’, Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 538-557.

Amirault, M., La vie de François, seigneur de La Nouë, dit Bras-de-Fer, ou sont continuës quantité de choses mémorables, qui servent à l’éclaircissement de celles qui se sont passées en France et au Pays-Bas, depuis le commencement des troubles survenus pour la religion, jusques à l’an 1591 (Leiden 1661).

Andel, M.A. van, ‘Willem van Oranje als patiënt’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 77 (1933) 2041-2045.

Anema, Karin, Het Haagse Bos. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen (Abcoude 1999). [AHHB]

Annales de l’Academie royale d’Archeologie de Belgique (Antwerpen 1843-1930). Voortgezet als: Revue Belge.

Annales de la Société d’Emulation pour l’histoire et les antiquités de la Flandre occidentale. 1 (1839)- . Sinds 1939 onder de titel: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder benaming Société d’Emulation te Brugge.

Antwerpsch Archievenblad / Bulletin des archives d’Anvers, uitgegeven op last van het gemeente-bestuur / publié par ordre de l’Administration Communale, P. Génard e.a., ed. (Antwerpen 1864-1934). [AA]

Apologie contre les calomnies et maledicences escrites et proferées par le prince d’Orenges... a lencontre du roy... par... un natif d’Artois (1579). [KB Den Haag: 1705 C 44].

Apologie ofte verantwoordinge van de Prince van Orangien, uitgegeven door M. Mees-Verwey met voorrede van Albert Verwey en portret van den prins naar de gravure van Goltzius (Santpoort 19422).

Apologie ofte verantwoordinghe des doerluchtighen ... vorsts ende heeren,...Wilhelms ... prince van Orangien, enz. Teghen den ban ofte edict by forme van proscriptie ghepubliceert by den coningh van Spaegnien teghen den voorsz. heere: waer wt sal blijcken hoedanigh dat sijn de lasteringhen ende valsche beschuldiginghen in den voorsz. ban begrepen. Ghepresenteert aen myne heeren de Generaele Staeten van de Nederlanden (Leiden 1581). [= Knuttel 557].

Apologie of verantwoording van de prins van Oranje 1581, gevolgd door het Plakkaat van Verlating 1581. Met enige begeleidende correspondentie. Historische inleidingen en aantekeningen dr. A. Alberts, Modern Nederlandse bewerking J.E. Verlaan (Nieuwkoop 1980).

Apologie van Willem van Oranje, hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980 (Tielt-Amsterdam 1980).

Apologie, The - of prince William of Orange against the proclamation of the king of Spaine. Edited after the English edition of 1581 by H. Wansink. Textus minores XL (Leiden 1969).

Appel, L., De slag op de Zuiderzee (Monnickendam-Zutphen 1973).

Archief van het huis Bergh. Regestenlijst van brieven 7 stukken (z.p. z.j.). [AHBR]

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht.

Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N.C. Kist en H.J. Royaards. 20 dln. (1829-1849).

Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis. J.G.R. Acquoy, H.C. Rogge en Aem. W. Wybrands eds. 7 dln. (1885-1899).

Ard’huin, A.-L., Histoire de Guillaume de Nassau, premier prince d’Orange (z.p. 1828).

Arnaud, E., Histoire des protestants de Provence, du comtat Venaissin et de la principauté d’Orange. 2 dln. (Parijs 1884).

Arnault, A.V., Willem van Nassau: treurspel, gevolgd naar het Fransche van Arnault door A.L. Barbaz (Amsterdam 1826).

Arndt, J., Das heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648. Politisch-konfessionelle Verflechtung und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg. Münstersche historische Forschungen XIII (Keulen-Weimar-Wenen 1998).

Arnoldi, J. von, ‘Briefe, die Vermählung Wilhelms I. von Oranien mit Anna von Sachsen betreffend, zugleich Beitrag zur Characteristik des Landgrafen Philipp des groβmüthigen von Hessen’, in: Idem, Historische Denkwürdigkeiten, 103-136. [ABVW]

Arnoldi, J. von, Geschichte der Oranien Nassauischen Länder und ihrer Regenten. 3 dln. (Hadamar 1799-1801).

Arnoldi, J. von, Historische Denkwürdigkeiten (Leipzig-Altenburg 1817). [AHD]

Asaert, G., e.a., red. Maritieme geschiedenis der Nederlanden. 4 dln. (Bussum 1976-). [MGN]

Asch van Wijk, A.M.C. van, ‘Afschriften van meest oorspronkelijke brieven van prins Willem van Oranje’, Utrechtse Volksalmanak 12 (1849) 21-57. [AUV]

Asch van Wijk, A.M.C. van, ‘Brieven van prins Willem van Oranje 1577-1584’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 5 (1849) 326-340.

Asch van Wijk, A.M.C. van, ‘Prins Willem verzoekt de Staten van Utrecht bedacht te zijn op middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 4 (1848) 112-119.

Aubert, H., e.a., eds. Correspondance de Théodore de Bèze (www.droz.org). [ACTB]

Avermaete, R., Guillaume d’Orange, dit le Taciturne (Parijs 1984).

Avermaete, R., Lamoral d’Egmont 1523-1568 (Brussel 1943).

Avermaete, R., Guillaume le Taciturne 1533-1584 (Parijs 1939).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
74 resultaten